[Organizacje wspierające system oświaty] - Art. 3. - Prawo oświatowe. - Dz.U.2021.1082 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Organizacje wspierające system oświaty] - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  3.  [Organizacje wspierające system oświaty]
1.  1
 System oświaty wspierają:
1)
organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie;
2)
instytuty badawcze;
3)
instytucje kultury;
4)
podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
1a. 
System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2.  2
 Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 1a, w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1.
3. 
System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. 
Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w zapewnieniu właściwych warunków realizacji zadań wymienionych w ust. 3, w szczególności w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2022 r.
2 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.