Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  37. 
1.  Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w § 3 pkt 4, odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, prowadzi się od dnia 1 września 2017 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2.  Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w § 3 pkt 4, odbywające się według programu nauczania uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzi się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.