Księgi pokładowe oraz sposób ich zakładania i prowadzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.77.688

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 20 czerwca 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu, o księgach pokładowych oraz o sposobie ich zakładania i prowadzenia.

Na podstawie art. 36 ustęp drugi rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 294) zarządza się co następuje:
Księgi pokładowe statku powietrznego są następujące:
a)
dziennik podróży,
b)
książka statku powietrznego,
c)
książka silnikowa.
Dziennik podróży, założony i prowadzony według załączonego wzoru Nr. 1, powinien znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego podczas lotu.
Książki statku powietrznego powinny być założone i prowadzone według załączonego wzoru Nr. 2 dla statków komunikacyjnych, przeznaczonych do przewozu podróżnych, poczty i towarów.

Podczas lotu statku książka statku powietrznego powinna znajdować się na jego pokładzie.

Zakładanie i prowadzenie tej książki dla innych statków nie jest obowiązujące.

Książka silnikowa powinna być założona i prowadzona według załączonego wzoru Nr. 3.

Dla każdego silnika, wbudowanego do statku powietrznego użytku publicznego, przeznaczonego do przewozu podróżnych, poczty i towarów, prowadzi się osobną książkę silnikową, która w czasie lotu statku powinna być na jego pokładzie.

Zakładanie i prowadzenie książek silnikowych na innych statkach nie jest obowiązujące.

Dzienniki podróży statków powietrznych mają formę księgi o wymiarach 25x20 cm., oprawionej w płótno. W księdze tej są obok dziennika podróży dwie teczki: jedna z przegródką do połowy wysokości, przeznaczona jest do przechowywania książki statku powietrznego i książki silnikowej, druga zaś do przechowywania świadectwa sprawności technicznej i karty rejestracyjnej.

Książka statku powietrznego i książka silnikowa o wymiarze 20x12,5 cm. mają cienką płócienną okładkę.

Księgi pokładowe powinny być sznurowane i zaopatrzone w pieczęć lakową i podpis urzędu rejestracyjnego, wszystkie zaś kartki kolejno ponumerowane.
Dziennik podróży zakłada się jednocześnie z wpisaniem statku do rejestru państwowego.

Przed wydaniem dziennika podróży Ministerstwo Komunikacji czyni w nim te zapisy, które powinny być zgodne z zapisami w karcie rejestracyjnej. Dalsze zapisy w dzienniku podróży uskutecznia dowódca statku w czasie podróży, a nie później niż w ciągu godziny po przybyciu na lotnisko.

Zapisy w dzienniku podróży dotyczące bezpośrednie ruchu statku powietrznego, powinny być przed odlotem i po przylocie poświadczone przez zawiadowców portów lotniczych, a poza obrębem lotnisk użytku publicznego przez organ służby bezpieczeństwa publicznego.

Zapisy w książce statku powietrznego i w książce silnikowej, uskutecznione przez wytwórnię, konstruktora lub właściciela statku albo osobę przez niego upoważnioną, muszą być poświadczone przez Ministerstwo Komunikacji przed rozpoczęciem przewozu podróżnych, poczty lub towarów na danym statku użytku publicznego.

Książkę statku powietrznego i książkę silnikową prowadzi właściciel statku lub osoba, przez niego upoważniona. Zapisy, dotyczące wydarzeń w czasie lotu, powinny być uskutecznione w tych książkach w terminie, wskazanym w § 9.

Wszelkie zapisy w książce statku powietrznego i książce silnikowej, dotyczące zmian technicznych statku powietrznego (naprawy statku, silnika, wymiany części etc.), powinny być poświadczone przez instytucję kontrolną, przez Ministerstwo Komunikacji do tego powołaną.

Wszystkie zapisy w księgach pokładowych z wyjątkiem dziennika podróży powinny być dokonywane czytelnie atramentem, zapisy w dzienniku podróży można robić ołówkiem chemicznym. Zapisy, które najpierw zrobiono ołówkiem chemicznym w książce bruljonowej, powinny być wpisane atramentem do ksiąg pokładowych nie później niż w ciągu 24 godzin po powrocie statku na lotnisko macierzyste. Zapisy w książce bruljonowej mają przy dochodzeniach urzędowych takie znaczenie jak zapisy w księgach pokładowych.

Przy robieniu poprawek w zapisach pierwotne wyrazy zapisów należy tak przekreślić, aby je można odczytać. Nie wolno w księgach pokładowych nic wycierać ani wyskrobywać. Księgi pokładowe powinny być utrzymywane w czystości i wzorowym porządku.

Księgi pokładowe wydaje Ministerstwo Komunikacji za zwrotem kosztów własnych wykonania ksiąg i za opłatą rejestracyjną w kwocie 5 zł. od każdej książki.

Opłatę rejestracyjną pobiera się tylko za pierwszy wydany egzemplarz księgi, następne egzemplarze wydaje się za zwrotem kosztów wykonania bez opłaty rejestracyjnej.

Wydanie ksiąg pokładowych, które otrzymują numer karty rejestracyjnej statku, wpisuje się do rejestru państwowego statków powietrznych.

Podanie o wydanie ksiąg pokładowych, sporządzone według załączonego wzoru Nr. 4, należy wnieść do Ministerstwa Komunikacji jednocześnie ze zgłoszeniem o wpisanie statku do rejestru państwowego.

W razie wbudowania nowego silnika na statku należy wnieść podanie o wydanie nowej książki silnikowej.

W razie zagubienia lub zniszczenia księgi pokładowej właściciel statku powinien niezwłocznie a nie później niż w ciągu 8 dni zawiadomić o tem pisemnie Ministerstwo Komunikacji, podając przyczyny zniszczenia lub zagubienia; równocześnie powinien zarządzić trzykrotne ogłoszenie w gazecie rządowej (Monitor Polski) o zagubieniu księgi pokładowej.
Wszystkie dane, wpisane do ksiąg pokładowych na podstawie wpisów w rejestrze państwowym, powinny być zawsze zgodne z wpisami w rejestrze i w karcie rejestracyjnej statku.

Uwidaczniając w karcie rejestracyjnej zmiany, poczynione we wpisach do rejestru, należy odpowiednie zmiany uwidocznić również w księgach pokładowych, przedstawionych w tym celu przez właściciela statku Ministerstwu Komunikacji.

Do dnia 31 grudnia 1928 r. powinny być statki powietrzne zaopatrzone w księgi pokładowe, sporządzone według wzorów, załączonych do niniejszego rozporządzenia.
Właściciel statku jest obowiązany księgi pokładowe, zużyte wskutek zapisania wszystkich kartek lub wymienione na nowe, starannie przechowywać w ciągu 3 lat, licząc od dnia zużycia lub wymiany i przedstawiać je Ministerstwu Komunikacji na każde jego żądanie.
Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia podlega karom, określonym w art. 72 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 294).
Przepisy rozporządzenia niniejszego nie mają zastosowania do statków wojskowych oraz statków, odbywających loty próbne w obrębie lotniska lub ponad terenami, specjalnie do tego przeznaczonemi.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika