Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1921 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.