Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

USTAWA
z dnia 8 lipca 1921 r.
o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego dalszej pożyczki w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej do nieprzekraczalnej wysokości 150.000.000.000 mk., łącznie z pożyczkami, wyszczególnionemi w art. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 112, poz. 738), w kwocie ogólnej 64.625.000.000 mk.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.