[Działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego wykonywana przez agenta] - Art. 54. - Kredyt hipoteczny oraz nadzór... - Dz.U.2020.1027 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego wykonywana przez agenta] - Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1027 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 7 lipca 2022 r.
Art.  54.  [Działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego wykonywana przez agenta]
1. 
Agent wykonuje działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego na podstawie umowy agencyjnej zawartej z pośrednikiem kredytu hipotecznego.
2. 
Agent podlega obowiązkowi wpisu do rejestru pośredników kredytowych.
3. 
Pośrednik kredytu hipotecznego ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania jego agenta podejmowane w imieniu i na rzecz tego pośrednika kredytu hipotecznego.
4. 
Agentem może być:
1)
osoba fizyczna, która:
a)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b)
nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
przeciwko życiu i zdrowiu,
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
przeciwko ochronie informacji,
przeciwko wiarygodności dokumentów,
przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
skarbowe,
c)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
d)
odbyła organizowane przez pośrednika kredytu hipotecznego szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez pośrednika kredytu hipotecznego, obejmujący zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 i 4;
2)
osoba prawna, której członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1;
3)
spółka nieposiadająca osobowości prawnej, której wspólnicy, jeżeli są osobami fizycznymi, spełniają warunki, o których mowa w pkt 1, a w przypadku gdy wspólnikiem tej spółki jest osoba prawna - członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1.
5. 
Wymogu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, nie stosuje się do osób, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały tytuł magistra.