[Nieruchomości tworzące Zasób; gospodarowanie nieruchomościami przez KZN] - Art. 2. - Krajowy Zasób Nieruchomości. - Dz.U.2021.1961 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Nieruchomości tworzące Zasób; gospodarowanie nieruchomościami przez KZN] - Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1961 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  2.  [Nieruchomości tworzące Zasób; gospodarowanie nieruchomościami przez KZN]
1. 
Nieruchomości przekazane w trybie ustawy tworzą Zasób.
2. 
Zasób tworzą również nieruchomości nabyte przez KZN na rzecz Skarbu Państwa.
3. 
Nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu gospodaruje KZN.
4. 
KZN jest obowiązany do gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu z zachowaniem szczególnej staranności oraz zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
5. 
W celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 KZN uprawniony jest do bezpłatnego wykorzystywania danych zgromadzonych w systemie ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641), oraz danych znajdujących się w zasobach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.