[Kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych; organ wyższego stopnia] - Art. 8. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych; organ wyższego stopnia] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  8.  [Kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych; organ wyższego stopnia]
1. 
Dyrektor Generalny i dyrektorzy oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
2. 
Dyrektor Generalny oraz dyrektorzy oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka mogą upoważniać pracowników Krajowego Ośrodka do podejmowania określonych czynności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
3. 
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w stosunku do:
1)
dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka - jest Dyrektor Generalny;
2)
Dyrektora Generalnego - jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.