[Dostęp do danych z ewidencji gruntów i budynków] - Art. 16a. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 16a. - [Dostęp do danych z ewidencji gruntów i budynków] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  16a.  [Dostęp do danych z ewidencji gruntów i budynków]
1. 
W celu realizacji zadań ustawowych Krajowy Ośrodek jest uprawniony do wykorzystywania danych z ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284).
2. 
Starosta udostępnia Krajowemu Ośrodkowi dane z ewidencji gruntów i budynków nieodpłatnie.
3. 
Przy udostępnianiu danych, o których mowa w ust. 2, przepis art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) stosuje się odpowiednio.