[Udostępnianie danych z rejestrów publicznych] - Art. 15. - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. - Dz.U.2021.2070 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Udostępnianie danych z rejestrów publicznych] - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2070 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2022 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  15.  [Udostępnianie danych z rejestrów publicznych]
1. 
Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.
3. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji zadań publicznych, zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych oraz zabezpieczenia wykorzystania danych do celów realizacji zadań publicznych.
4.  9
 Przekazanie przez podmiot prowadzący rejestr publiczny danych z rejestru do ich ponownego wykorzystywania w celu innym niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641).
9 Art. 15 ust. 4 zmieniony przez art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1641) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 grudnia 2021 r.