Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.167.1622

Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 września 2003 r.
w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza się, co następuje:
1.
Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "Ministrem", powołuje członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zwanej dalej "Komisją", z listy kandydatów, o której mowa w § 2.
2.
W skład Komisji wchodzi:
1)
12 przedstawicieli nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych i humanistycznych;
2)
3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
1.
Minister ustala listę kandydatów na członków Komisji, na podstawie propozycji zgłoszonych przez:
1)
uniwersytety, akademie medyczne, wyższe szkoły rolnicze i akademie wychowania fizycznego;
2)
przeprowadzające doświadczenia lub testy na zwierzętach jednostki badawczo-rozwojowe i placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
3)
organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
4)
Polską Akademię Nauk.
2.
Kandydata na członka Komisji przedstawia się na formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
3.
Organizacja pozarządowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do formularza zgłoszenia kandydata dołącza statut, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, informację o członkostwie w innych organizacjach oraz liczbie członków.
4.
Minister aktualizuje listę kandydatów na członków Komisji na podstawie propozycji zgłaszanych w sposób określony w ust. 1.
Przed powołaniem kandydat wyraża zgodę na pełnienie funkcji członka Komisji oraz na przetwarzanie jego danych osobowych.
1.
Minister powołuje członków Komisji z listy kandydatów na czteroletnią kadencję.
2.
Nie powołuje się na członka Komisji osoby, która była członkiem tej Komisji przez dwie następujące po sobie kadencje.
3.
W razie potrzeby uzupełnienia składu Komisji, Minister powołuje nowego członka na czteroletnią kadencję.
Minister odwołuje członka Komisji przed upływem kadencji w przypadku:
1)
zrzeczenia się funkcji członka Komisji;
2)
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
3)
pozbawienia praw publicznych;
4)
ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu, działającego na podstawie przepisów o odpowiedzialności zawodowej, za przewinienie zawodowe lub komisji dyscyplinarnej za czyn popełniony z niskich pobudek;
5)
choroby lub innych usprawiedliwionych przyczyn uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Komisji przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
6)
nieobecności na posiedzeniach Komisji przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Minister, po zasięgnięciu opinii Komisji, powołuje i odwołuje przewodniczącego Komisji oraz jego zastępcę spośród członków Komisji.
1.
Członek Komisji, przy wykonywaniu swojej funkcji, jest niezależny od organów administracji publicznej oraz od jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1.
2.
Członek Komisji jest obowiązany zachowywać tajemnicę służbową.
Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Ministra.
Do zadań Komisji należy:
1)
ustalanie sposobu funkcjonowania lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, zwanych dalej "lokalnymi komisjami", a także trybu wydawania przez nie opinii w sprawie dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach;
2)
powoływanie lokalnych komisji;
3)
rozpatrywanie odwołań od opinii lokalnych komisji i wydawanie opinii w sprawie dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach;
4)
zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących doświadczeń i testów na zwierzętach oraz formułowanie w tych sprawach wniosków do właściwych organów, organizacji lub jednostek organizacyjnych, w szczególności wydawanie opinii o możliwości uzyskania celów naukowych lub diagnostycznych za pomocą metod alternatywnych, a także o zgodności przeprowadzanych doświadczeń i testów na zwierzętach z zaleceniami i dyrektywami Unii Europejskiej.
Przewodniczący Komisji organizuje jej pracę, a w szczególności wyznacza terminy posiedzeń i składy zespołów opracowujących projekty opinii w poszczególnych sprawach, dba o prawidłowość i sprawność działania Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi coroczne sprawozdanie z działalności Komisji w poprzednim roku w terminie do dnia 31 marca.
1.
Komisja powołuje lokalne komisje.
2.
Lokalne komisje działają w szczególności jako komisje międzyuczelniane, międzyinstytutowe lub wspólne - dla dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych, a także jako komisje uczelniane.
3.
Komisja ustala właściwość miejscową poszczególnych lokalnych komisji, uwzględniając, w miarę możliwości, wnioski zainteresowanych jednostek organizacyjnych.
4.
Komisja określa siedzibę lokalnej komisji, po uprzednim uzyskaniu na to zgody kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2 albo właściwego wojewody.
1.
W skład lokalnych komisji, liczących w zależności od potrzeb od 5 do 15 członków, wchodzą przedstawiciele nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych i humanistycznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2.
W skład każdej lokalnej komisji wchodzą, w liczbie nie mniejszej niż jedna piąta składu komisji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Komisja ustala listy kandydatów na członków poszczególnych lokalnych komisji, na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-3.
1.
Komisja powołuje członków poszczególnych lokalnych komisji z list kandydatów, o których mowa w § 14.
2.
Komisja wyznacza przewodniczących lokalnych komisji oraz ich zastępców spośród członków tych komisji.
1.
Członków lokalnej komisji powołuje się na cztery lata.
2.
Nie powołuje się na członka lokalnej komisji osoby, która była członkiem tej komisji przez dwie następujące po sobie kadencje.
Do lokalnych komisji oraz do przewodniczących i członków tych komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i 4, § 3, § 4 ust. 2, § 5, 7 i 10.
Do zadań lokalnej komisji należy:
1)
wydawanie opinii o dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach oraz określanie warunków i procedur przeprowadzania tych doświadczeń i testów, w tym także wydawanie opinii o możliwości uzyskania celów naukowych lub diagnostycznych bez konieczności przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach, za pomocą metod alternatywnych;
2)
wyrażanie zgody na przeprowadzanie doświadczeń i prac badawczych powodujących ból lub inne cierpienia zwierząt;
3)
wydawanie opinii o warunkach bytowych w hodowlach zwierząt laboratoryjnych.
1.
Lokalna komisja wydaje opinię lub wyraża zgodę, o której mowa w § 18, przed upływem miesiąca od dnia otrzymania wniosku o wydanie tej opinii lub zgody wraz z dołączoną dokumentacją dotyczącą sprawy.
2.
Przewodniczący lokalnej komisji może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o 14 dni, jeżeli opinia dotyczy sprawy szczególnie skomplikowanej lub wymaga sporządzenia specjalistycznych ekspertyz.
3.
Jeżeli lokalna komisja nie wydała opinii w terminie określonym w ust. 2, przewodniczący tej komisji niezwłocznie przekazuje sprawę Komisji w celu wydania opinii.
4.
Od opinii wydanej na podstawie ust. 3 nie przysługuje odwołanie; przy wydawaniu opinii stosuje się odpowiednio przepisy § 28 i 29.
1.
Lokalna komisja funkcjonuje i wydaje opinie w trybie ustalonym przez Komisję na podstawie § 9 pkt 1.
2.
Lokalna komisja może w uchwalonym przez siebie regulaminie ustalić własny szczegółowy sposób funkcjonowania i tryb wydawania opinii.
3.
Regulamin lokalnej komisji jest zatwierdzany przez Komisję.
1.
Przewodniczący lokalnej komisji może wyznaczyć zespół przygotowujący projekt opinii. Zespół przyjmuje projekt opinii większością głosów.
2.
Członek zespołu opiniującego może złożyć opinię odrębną, którą, wraz z uzasadnieniem, dołącza się do akt sprawy.
3.
Projekt opinii podpisują przewodniczący i członkowie zespołu opiniującego.
1.
Na posiedzenia zespołów rozpatrujących poszczególne sprawy lub na posiedzenia lokalnej komisji, w razie potrzeby, przewodniczący komisji może zapraszać ekspertów lub inne osoby, jeżeli ich wyjaśnienia są niezbędne do wydania opinii.
2.
Lokalna komisja może rozpatrywać sprawy na posiedzeniach wyjazdowych.
1.
Przewodniczący lokalnej komisji może wystąpić do osób lub jednostek organizacyjnych, które złożyły wniosek o wydanie opinii, o przedstawienie dokumentacji lub wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii.
2.
Jeżeli do wydania opinii jest niezbędna specjalistyczna ekspertyza, przewodniczący lokalnej komisji może zlecić jej opracowanie na piśmie, na podstawie umowy z właściwym ekspertem lub specjalistyczną jednostką organizacyjną. Sporządzenie ekspertyzy nie może być zlecone osobom lub jednostkom organizacyjnym, których dotyczy wniosek o wydanie opinii przez lokalną komisję.
1.
Na podstawie projektu opinii sporządzonego przez zespół opiniujący oraz całości dokumentacji dotyczącej sprawy i uzyskanych wyjaśnień lokalna komisja na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków, większością głosów przyjmuje ostateczną treść opinii o dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach.
2.
W części obrad lokalnej komisji lub jej zespołu opiniującego, dotyczącej przyjęcia treści opinii, nie mogą uczestniczyć osoby, których dotyczy wydawana opinia, kierownik jednostki organizacyjnej, w której mają być przeprowadzane doświadczenia lub testy na zwierzętach określone we wniosku o sporządzenie opinii, a także osoby niewchodzące w skład tej komisji.
3.
Opinię podpisują przewodniczący oraz członkowie lokalnej komisji biorący udział w głosowaniu.
4.
Do członków lokalnej komisji przyjmujących ostateczną treść opinii stosuje się przepisy § 21 ust. 2 i 3.
1.
W opinii w sposób jednoznaczny wskazuje się, czy przeprowadzanie doświadczeń lub testów na zwierzętach jest dopuszczalne.
2.
W razie wydania pozytywnej opinii w sprawie przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach, lokalna komisja określa w opinii warunki i procedurę przeprowadzania tych doświadczeń lub testów, a jeżeli warunki te oraz procedurę określono we wniosku, może uznać je za integralną część opinii.
3.
Do opinii dołącza się pisemne uzasadnienie.
4.
Lokalna komisja bezzwłocznie przekazuje opinię wnioskodawcy oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej uprawnionemu do wydania lub cofnięcia indywidualnego zezwolenia na przeprowadzanie doświadczeń lub testów na zwierzętach, których dotyczy ta opinia, a także odsyła otrzymaną dokumentację.
Przewodniczący lokalnej komisji przedstawia Komisji coroczne sprawozdanie z działalności lokalnej komisji w poprzednim roku w terminie do dnia 15 lutego.
1.
Odwołanie od opinii lokalnej komisji może złożyć:
1)
kierownik jednostki organizacyjnej, której dotyczy opinia lokalnej komisji:
a)
o niedopuszczalności przeprowadzania w tej jednostce doświadczeń lub testów na zwierzętach,
b)
zmieniająca określone we wniosku warunki i procedurę przeprowadzania doświadczeń lub testów na zwierzętach;
2)
osoba, która złożyła wniosek o wydanie tej opinii.
2.
Odwołanie składa się za pośrednictwem lokalnej komisji, która wydała opinię, w terminie miesiąca od dnia otrzymania tej opinii.
3.
Do odwołania dołącza się opinię właściwej lokalnej komisji oraz dokumentację dotyczącą sprawy, umożliwiającą wydanie opinii przez Komisję.
1.
Odwołanie od opinii lokalnej komisji rozpatruje pięcioosobowy zespół, wyznaczony przez przewodniczącego Komisji, opracowujący projekt opinii. W skład zespołu powinien wchodzić członek Komisji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.
2.
Przewodniczący Komisji może zarządzić opracowanie projektu opinii w sprawie szczególnie skomplikowanej w składzie siedmioosobowym lub dziewięcioosobowym.
3.
Wyznaczony zespół opiniujący przyjmuje projekt opinii większością głosów.
4.
Do członków zespołu opiniującego stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 2 i 3.
1.
Komisja wydaje opinię przed upływem dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, spełniającego wymagania określone w § 27 ust. 2 i 3.
2.
Przewodniczący Komisji może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o miesiąc, jeżeli opinia dotyczy sprawy szczególnie skomplikowanej lub wymaga sporządzenia specjalistycznych ekspertyz.
Do Komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 23 ust. 1, § 24 i 25.
1.
Za udział w posiedzeniu Komisji przewodniczący i członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
1)
przewodniczący Komisji - 304 zł;
2)
członkowie Komisji - 228 zł.
2.
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Komisji przysługuje wynagrodzenie przewidziane dla członków Komisji.
3.
Zamiejscowym członkom Komisji i osobom, o których mowa w ust. 2, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komisji zapewnia urząd obsługujący Ministra.
Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra (z działu 750 - Administracja publiczna).
1.
Za udział w posiedzeniu lokalnej komisji przewodniczący i członkowie tej komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
1)
przewodniczący - 228 zł;
2)
członkowie - 152 zł.
2.
Do osób uczestniczących w posiedzeniach lokalnej komisji stosuje się odpowiednio przepisy § 31 ust. 2 i 3.
1.
Obsługę organizacyjno-techniczną prac lokalnej komisji zapewnia jednostka organizacyjna, w której działa ta komisja.
2.
Jednostki organizacyjne, na których rzecz działa lokalna komisja międzyuczelniana, międzyinstytutowa lub wspólna, mogą wspólnie zapewniać obsługę prac komisji na zasadach określonych w zawartym przez nie porozumieniu.
1.
Wydatki związane z działalnością lokalnej komisji, obejmujące wydatki majątkowe i wydatki bieżące, w tym w szczególności wynagrodzenia za udział w posiedzeniach oraz koszty: diet, podróży, zakwaterowania, obsługi organizacyjno-technicznej i zleconych ekspertyz, są finansowane przez jednostkę organizacyjną zapewniającą obsługę prac tej komisji.
2.
Wydatki związane z działalnością lokalnej komisji są pokrywane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra (z działu 750 - Administracja publiczna), na podstawie umowy określającej zakres finansowania, zawartej przez urząd obsługujący Ministra z właściwą jednostką organizacyjną zapewniającą obsługę prac lokalnej komisji.
Członkowie Komisji i lokalnych komisji powołani na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 38, poz. 361) pełnią obowiązki w komisjach do dnia upływu czteroletniej kadencji, na którą zostali powołani.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2003 r.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. Nr 38, poz. 361), utrzymanym w mocy na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 135, poz. 1141).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Zgłoszenie kandydata

do Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach*

do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach*

Nazwa zgłaszającej jednostki organizacyjnej ...................

...............................................................

Adres .........................................................

...............................................................

Województwo ...................................................

Imię i nazwisko kierownika ....................................

Dane kandydata:

Imię i nazwisko ............................................

Data i miejsce urodzenia ...................................

Adres ......................................................

Telefon, e-mail ............................................

Wykształcenie: nazwa szkoły, rok ukończenia ................

............................................................

Tytuł lub stopień naukowy ..................................

Specjalność wyuczona .......................................

Specjalność wykonywana .....................................

Miejsce pracy:

1) podstawowe ..............................................

2) dodatkowe ...............................................

Informacje o pracy zawodowej lub naukowej, w tym związanej z

doświadczeniami lub testami na zwierzętach

...............................................................

...............................................................

Dorobek naukowy (informacje o pracach wykonanych w okresie

ostatnich 5 lat, najważniejsze publikacje - maksimum 10

pozycji) ......................................................

...............................................................

Przynależność do organizacji działających na rzecz ochrony

zwierząt, pełnione funkcje ....................................

...............................................................

Informacje dodatkowe ..........................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

................ ..................

(data) (podpis)

(pieczęć)

Oświadczenie kandydata

Ja, niżej podpisany ...........................................

oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Krajowej Komisji

Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach*, lokalnej

komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach*;

2) wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych

zawartych w zgłoszeniu w zbiorze danych urzędu

obsługującego ministra właściwego do spraw nauki oraz na

przetwarzanie tych danych w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

............. .................

(data) (podpis)

______

* Niepotrzebne skreślić.