Art. 52. - [Dane i informacje udostępniane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  52.  [Dane i informacje udostępniane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych]

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu wykonywania ustawowych zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opracowywania aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz weryfikacji danych własnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmierzającej do skutecznego poboru należności z tytułu składek, udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na jego żądanie:

1)
następujące dane dotyczące podatników lub płatników:
a)
NIP, numer PESEL, numer REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
b)
adres zamieszkania albo adres siedziby, adres do korespondencji, adresy miejsca prowadzenia działalności, wraz z datą ich aktualizacji,
c)
imiona i nazwiska oraz dane, o których mowa w lit. a i b, wspólników spółek,
d)
informacje o współmałżonkach w zakresie, o którym mowa w lit. a, b, g, h, k, l,
e)
kwoty nadpłaty,
f)
liczbę osób, za które płatnik przekazuje zaliczki,
g)
informacje o okresach, za które zostały złożone deklaracje podatkowe,
h)
kwoty przychodów w podziale na źródła przychodów, koszty ich uzyskania oraz dochody, w tym kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu uzyskanego przez podatnika będącego ubezpieczonym, o którym mowa w art. 18c ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),
i)
wysokość podstawy opodatkowania,
j)
kwoty podatku należnego i podatku do zapłaty,
k)
kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne wykazanych w deklaracjach podatkowych,
l)
identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego poziomu,
m)
wybór formy lub sposobu opodatkowania,
n)
kwoty przysługujących odliczeń według ich rodzajów,
o)
kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obliczone po odliczeniach od przychodów w podziale na stawki ryczałtu;
2)
informacje o emeryturach oraz innych świadczeniach przysługujących podatnikom w sytuacji, gdy organem rentowym nie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.