Strzelec Dariusz, Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej

Informacje podatkowe, jakie stają się dostępne dla organów w związku z realizacją ustawowych zadań, są przekazywane nie tylko na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, ale również na podstawie przepisów działu IV „Pomoc i informacja” ustawy o KAS. W zakresie trybu i procedur pozyskiwania informacji, w zależności od tego czy są realizowane na podstawie przepisów ustawy o KAS, czy Ordynacji podatkowej, dostrzeżemy pewne różnice. Ponadto, choć w założeniu przepisy ustawy o KAS opierają się w zakresie analizowanej kwestii na nieobowiązujących przepisach ustawy o kontroli skarbowej stanowiąc ich rozwinięcie, dostrzeżemy w tym obszarze kilka odmienności, które w przyszłości w praktyce ich stosowania mogą budzić istotne wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX