Art. 32. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  32

Związek między niniejszą konwencją a jej protokołami

1. 
Państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej nie może stać się Stroną protokołu, jeżeli nie jest lub nie staje się w tym samym czasie Umawiającą się Stroną niniejszej konwencji.
2. 
Decyzje podejmowane na podstawie któregokolwiek protokołu są podejmowane tylko przez Strony tego protokołu. Każda Umawiająca się Strona, która nie ratyfikowała, nie przyjęła lub nie zatwierdziła danego protokołu, może uczestniczyć w posiedzeniu Stron tego protokołu w charakterze obserwatora.