Art. 31. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  31

Prawo do głosowania

1. 
Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ustępie 2, każda Umawiająca się Strona niniejszej konwencji lub któregokolwiek protokołu posiada jeden głos.
2. 
Regionalne organizacje integracji gospodarczej w sprawach należących do ich kompetencji korzystają z prawa głosu z liczbą głosów równą liczbie ich państw członkowskich, które są Umawiającymi się Stronami niniejszej konwencji lub danego protokołu. Organizacje takie nie korzystają ze swojego prawa do głosowania, jeżeli ich państwa członkowskie korzystają ze swego prawa i vice versa.