Art. 26. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  26

Sprawozdania

Każda Umawiająca się Strona, w odstępach czasu określonych przez Konferencję Stron, przedkłada Konferencji Stron sprawozdania dotyczące podejmowanych przez nią działań w celu wdrożenia postanowień niniejszej konwencji oraz ich skuteczności w osiąganiu celów niniejszej konwencji.