Art. 20. - Konwencja o różnorodności biologicznej. Rio de Janeiro.1992.06.05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.184.1532

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 1996 r.
Artykuł  20

Środki finansowe

1. 
Każda Umawiająca się Strona zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości i zgodnie ze swoimi przyjętymi narodowymi planami, priorytetami oraz programami tej Strony, zapewnić pomoc finansową oraz stosować bodźce stymulujące krajowe działania, które prowadzą do osiągnięcia celów niniejszej konwencji.
2. 
Strony będące państwami rozwiniętymi zapewniają nowe i dodatkowe środki finansowe umożliwiające Stronom będącym państwami rozwijającymi się całkowite pokrycie uzgodnionych kosztów, jakie będą one ponosić w związku z podjęciem działań, do których zobowiązuje niniejsza konwencja oraz które umożliwiają uzyskanie korzyści z realizacji jej postanowień. Koszty te są uzgadniane między Stroną będącą państwem rozwijającym się a strukturą instytucjonalną, o której mowa w artykule 21, zgodnie z polityką, strategią, priorytetami programowymi i kryteriami uprawniającymi oraz wskaźnikową listą przyrostu kosztów ustalanych przez Konferencję Stron. Pozostałe Strony, w tym państwa znajdujące się w procesie transformacji gospodarczej, mogą dobrowolnie przyjmować na siebie zobowiązania Stron będących państwami rozwiniętymi. Dla celów niniejszego artykułu Konferencja Stron na swoim pierwszym posiedzeniu ustala listę Stron będących państwami rozwiniętymi oraz innych Stron, które dobrowolnie przyjmują zobowiązania Stron będących państwami rozwiniętymi. Konferencja Stron przeprowadza okresowy przegląd tej listy i w miarę potrzeby dokona jej korekty. Zachęca się inne państwa i inne źródła do składania dobrowolnych dotacji. Przy wdrażaniu tych zobowiązań należy uwzględniać potrzebę odpowiedniego poziomu finansowania, terminowości wpłat zgodnie z ustaleniami oraz konieczność sprawiedliwego podziału obciążeń, jakie z tego tytułu ponoszą Strony dostarczające środki finansowe i znajdujące się na liście.
3. 
Strony będące państwami rozwiniętymi mogą także dostarczać, a Strony będące państwami rozwijającymi się mogą wykorzystać środki finansowe przeznaczone na wdrażanie niniejszej konwencji poprzez dwustronne, regionalne i inne wielostronne sposoby.
4. 
Zakres, w jakim Strony będące państwami rozwijającymi się skutecznie wypełniają swoje zobowiązania wynikające z niniejszej konwencji, zależy od efektywności realizacji wdrażania przez Strony będące państwami rozwiniętymi swoich zobowiązań dotyczących środków finansowych i transferu technologii, ustanowionych w niniejszej konwencji, jak również od uwzględnienia faktu, że rozwój gospodarczy i społeczny oraz likwidacja ubóstwa są głównymi i nadrzędnymi priorytetami Stron będących państwami rozwijającymi się.
5. 
Strony, podejmując działania związane z finansowaniem i transferem technologii, biorą w pełni pod uwagę specyficzne potrzeby i szczególną sytuację państw najsłabiej rozwiniętych.
6. 
Umawiające się Strony biorą również pod uwagę szczególne warunki związane z rozmieszczeniem i umiejscowieniem różnorodności biologicznej na terytoriach Stron będących państwami rozwijającymi się, w szczególności małych państw wyspiarskich.
7. 
Należy również wziąć pod uwagę szczególną sytuację państw rozwijających się, włącznie z tymi, których środowisko jest szczególnie podatne na zagrożenia, a więc takie, które posiadają strefy suche i półsuche oraz obszary nadbrzeżne i górzyste.