Art. 5. - Konwencja (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci. Genewa.1935.06.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1939 r.
Artykuł  5.
1.
Jeżeli osobie uprawnionej do świadczeń w stosunku do instytucyj ubezpieczeniowych co najmniej dwóch Członków, przysługuje w braku niniejszej konwencji, za same okresy przebyte tylko w jednej z tych instytucyj, prawo do świadczenia wyższego od łącznych świadczeń, wynikających z zastosowania art. 3, ma ona prawo do otrzymania od tej instytucji dodatku równającego się tej różnicy.
2.
Gdy dodatek należy się od kilku instytucyj, osoba uprawniona do świadczeń ma prawo do najwyższego dodatku, przy czym jego koszty podzielone będą między instytucje w stosunku do dodatku, którego by każda z nich obowiązana była udzielić.