Art. 18. - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13, Rzym.1928.06.02. - Dz.U.1935.84.515 - OpenLEX

Art. 18. - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13, Rzym.1928.06.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.84.515

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 1990 r.
Artykuł  18. 
1.
Konwencję niniejszą stosuje się do wszystkich utworów, które z chwilą wejścia jej w życie nie stały się jeszcze dobrem ogólnem w kraju powstania dzieł, z powodu upływu czasu trwania ochrony.
2.
Gdyby jednak przez upływ czasu trwania ochrony, która mu była poprzednio przyznana, utwór jaki stał się już dobrem ogólnem w kraju, gdzie się żąda ochrony, tam już utwór ten nie będzie ponownie chroniony.
3.
Stosowanie tej zasady nastąpi na podstawie przepisów, mieszczących się w specjalnych konwencjach, już istniejących między krajami związkowemi lub w tych, które mają być w tym celu zawarte. W braku podobnych przepisów odnośne kraje, każdy dla siebie, określą warunki stosowania tej zasady.
4.
Przepisy poprzedzające stosuje się również w razie nowych przystąpień do Związku i w przypadku, kiedy czas trwania ochrony zostałby przedłużony przez zastosowanie artykułu 7, lub przez zrzeczenie się zastrzeżeń.