Drzewicka Bożena i in., Ochrona praw jednostki

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2004
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Ochrona praw jednostki

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dorobku prawnego Unii Europejskiej w chwili przystąpienia do niej Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie wspólnotowym związanych z rozszerzeniem. W serii wydawniczej zatytułowanej Acquis communautaire - oprócz książki pt. Ochrona praw jednostki - ukazały się już następujące pozycje:

- Wolność gospodarcza

- Konkurencja

- Finanse

- Infrastruktura

- Zatrudnienie i ochrona socjalna.

Kolejne książki, które ukażą się jeszcze w 2004 roku, to:

- Ochrona środowiska

- Regiony.

Tytuły poszczególnych opracowań stanowią hasła wywoławcze, których znaczenie Czytelnik zrozumie po przestudiowaniu spisu treści. Dla wszystkich książek z serii Acquis communautaire przyjęto jednolity podział na trzy części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii lub filozofii prawa pod hasłem: „Zrozumieć Unię Europejską”. Część druga, zatytułowana „Porządek prawny Unii Europejskiej”, stanowi komentarz do obowiązujących aktów prawa wspólnotowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w Traktatach oraz w prawie pochodnym wynikających z rozszerzenia Unii. Część trzecia poświęcona została prawu polskiemu. W części tej ukazuje się zarówno proces zbliżania polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej pod wpływem Układu Europejskiego, jak i wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe.

Książka poświęcona ochronie praw jednostki koncentruje się na przedstawieniu zagadnień związanych z sytuacją osoby jako podmiotu złożonych stosunków gospodarczych i społecznych (ochrona życia i zdrowia ludzkiego, ochrona własności czy prawa konsumenta), ale także omawia środki ochrony sądowej i pozasądowej dostępne jednostce w przypadku naruszenia jej praw. Jest ona adresowana przede wszystkim do prawników, ale zawarty w niej materiał normatywny może się okazać przydatny także dla studentów oraz innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony praw jednostki. Z pewnością zainteresuje sędziów rozstrzygających sprawy z zakresu prawa wspólnotowego.

Zdzisław Brodecki

Część pierwsza Zrozumieć Unię Europejską

RozdziałI
Filozoficzne problemy ochrony praw jednostki

1.Dylematy filozofii prawa

1.1.Współczesne spory wokół uniwersalizmu

Adam Schaff zauważył swego czasu trafnie, że „w walce materializmu z idealizmem obie strony żywią się błędami skrajności przeciwnika, które zamykając mu drogę do pełnej wizji świata, otwierają tym samym ścieżki dla ataku jego adwersarza”. Mogłoby się wydawać, iż współczesna powszechna świadomość tej starej prawdy umożliwi nam unikanie podobnych błędów. Wystarczy jednak rzut oka na przebieg dyskusji o prawach człowieka, by dojść do całkowicie przeciwnych wniosków. Widać to szczególnie wyraźnie wówczas, gdy poszukujemy odpowiedzi na następujące pytanie: czy istnieją uniwersalne prawa człowieka lub też - precyzyjnie mówiąc - uniwersalne uzasadnienie praw jednostki? Jeśli za tło tak postawionego pytania uznamy miniony konflikt między Wschodem i Zachodem oraz ciągle aktualny spór pomiędzy Północą i Południem, to okazuje się, że powojenna historia świata była procesem powolnego i nieprzerwanego podważania raison d'être uniwersalnego uzasadnienia praw jednostki.

Można bowiem z pewnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX