Art. 13. - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13, Rzym.1928.06.02. - Dz.U.1935.84.515 - OpenLEX

Art. 13. - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13, Rzym.1928.06.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.84.515

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 1990 r.
Artykuł  13. 
1.
Autorowie utworów muzycznych mają wyłączne prawo udzielania upoważnień do: 1) przenoszenia tych dzieł na instrumenty, służące do mechanicznego ich odtwarzania, 2) publicznego wykonywania tych dzieł zapomocą takich instrumentów.
2.
Ustawodawstwo wewnętrzne każdego kraju będzie mogło ustanowić, o ile go to dotyczy, zastrzeżenia i warunki zastosowania tego artykułu, ale wszystkie tego rodzaju zastrzeżenia i warunki będą ściśle ograniczone do tego kraju, któryby je ustanowił.
3.
Przepisy ustępu 1 nie mają mocy wstecznej, a wobec tego nie będą stosowane w kraju związkowym do utworów, prawnie przeniesionych w tymże kraju na instrumenty mechaniczne przed wejściem w życie konwencji, podpisanej w Berlinie 13 listopada 1908, a jeżeli chodzi o kraj, któryby przystąpił do Związku od tej daty lub któryby przystąpił w przyszłości, przed datą jego przystąpienia.
4.
Przeróbki, dokonane na mocy ustępów 2 i 3 artykułu niniejszego, wprowadzone bez zgody stron interesowanych do kraju, w którym nie byłyby dozwolone, będą mogły w tym kraju ulec zajęciu.