§ 6. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 6. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  6. 
1. 
W przypadku kontroli polegającej na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnej, a także zawartych na nośnikach, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych, informacje i dowody uzyskane w trakcie jej prowadzenia dokumentuje się w formie komunikatów obejmujących treści zarejestrowane, z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych adresata i nadawcy.
2. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dokumentuje się w sposób odzwierciedlający zarejestrowaną treść, w formie dosłownego, pisemnego przekładu zapisu dźwięku utrwalonego na nośniku.
3. 
Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, niepozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego można dokumentować w formie streszczenia.
4. 
Streszczenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi pisemną informację o treści utrwalonego na nośniku zapisu, ograniczoną do danych istotnych ze względu na cel kontroli, i powinno umożliwiać przeprowadzenie analizy informacji uzyskanych podczas stosowania kontroli.
5. 
W przypadku zarejestrowania informacji i dowodów, o których mowa w ust. 1, w języku obcym dokumentuje się je, niezależnie od trybu określonego w ust. 2-4, w języku polskim jako tłumaczenie z języka obcego.