§ 2. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 2. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
adnotacjach - należy przez to rozumieć dokument elektroniczny, stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), zwanym dalej "nośnikiem", powiązany z zapisem i zawierający informacje dotyczące przebiegu kontroli, informacje o rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu wypowiedzi osób, wobec których jest prowadzona kontrola, umożliwiające automatyczne znalezienie wskazanego fragmentu zapisu;
2)
metadanych - należy przez to rozumieć skrót informacji logicznie powiązanych z zapisem plików w bazach danych, opisujących ten plik, ułatwiający wyszukiwanie, kontrolowanie, zrozumienie i długotrwałe przechowywanie oraz zarządzanie;
3)
nośniku pierwotnym - należy przez to rozumieć nośnik, na którym utrwalono zapis obrazu lub dźwięku podczas stosowania kontroli, a jeżeli taki zapis utrwalono za pomocą systemu teleinformatycznego, to należy przez to rozumieć ten system;
4)
nośniku wtórnym - należy przez to rozumieć nośnik, na który skopiowano zapis z nośnika pierwotnego;
5)
nośniku kopii - należy przez to rozumieć nośnik, na który skopiowano zapis z nośnika wtórnego.