§ 13. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 13. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1085), które zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.