§ 12. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 12. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  12. 
1. 
Przechowywanie i przekazywanie wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli, a także przetwarzanie i niszczenie tych materiałów odbywa się w sposób zapewniający zachowanie w tajemnicy informacji zawartych w dokumentach i materiałach oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
2. 
Do przekazywanych materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli zawierających dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego dołącza się poświadczone za zgodność z oryginałem kopie postanowienia sądu okręgowego w przedmiocie wyrażenia zgody lub przedłużenia kontroli lub postanowienia sądu okręgowego w przedmiocie wyrażenia zgody na kontynowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki.