§ 11. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 11. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  11. 
1. 
Protokolarnego zniszczenia materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego albo uzyskanych w toku kontroli zarządzonej w przypadku niecierpiącym zwłoki, na której kontynuację sąd okręgowy nie wyraził zgody, a także materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne, dokonuje się przez:
1)
fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c;
2)
usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów.
2. 
W przypadku gdy usunięcie z nośników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zapisów informacji utrwalonych na tych nośnikach nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.