Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy. - Dz.U.1930.32.275 - OpenLEX

Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.32.275

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 kwietnia 1930 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Na podstawie art. 1 i 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o utworzeniu komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego oraz częściowej zmianie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych i częściowej zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 448) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 783), ulega następującym zmianom:
1)
ustęp pierwszy § 4 uzupełnia się zdaniem:

"Przedstawicieli Związku Miast Polskich i Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego powołuje na każdy rok budżetowy Minister Spraw Wewnętrznych z pośród kandydatów, przedstawionych corocznie w liczbie 5-ciu przez każdą z wymienionych organizacyj";

2)
w ustępie trzecim § 4 zamiast słów: "w wysokości 15 zł" wstawia się słowa: "w wysokości, ustalonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu";
3)
ustępowi pierwszemu § 6 nadaje się brzmienie następujące:

"Udzielanie związkom komunalnym z funduszu pożyczkowo-zapomogowego krótkoterminowych pożyczek rozpocznie się w październiku 1927 roku.

Pożyczki te udzielane będą zasadniczo na okres czasu do 12 miesięcy. Komisja (§ 4) może przedłużać termin ten do 2 lat, a w wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu szczególnie ciężkiej sytuacji finansowej związku komunalnego, do lat 3. Przy przedłużeniu terminu do lat 3 związek komunalny musi rozpocząć spłatę zaciągniętej krótkoterminowej pożyczki z początkiem roku trzeciego od daty wypłacenia pożyczki, a spłata całkowita musi być dokonana w ciągu roku trzeciego od daty wypłacenia pożyczki.

Pożyczki te będą oprocentowane w wysokości 5% w stosunku rocznym, niezależnie od prowizji Polskiego Banku Komunalnego (§ 2).

Pożyczki bezprocentowe, udzielane będą tylko w wypadkach wyjątkowo ciężkiej sytuacji finansowej związku komunalnego, stwierdzonej przez władzę nadzorczą nad tym związkiem. Od pożyczek tych związki komunalne płacić będą tylko prowizję na rzecz Polskiego Banku Komunalnego (§ 2). Łączna wysokość tych pożyczek nie może każdorazowo przekraczać 10 % wysokości wszystkich pożyczek krótkoterminowych udzielonych z funduszu".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.