§ 1. - Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb powoływania i odwoływania członków komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, zwanej dalej "Komisją", jej skład i sposób działania;
2)
sposób postępowania z dokumentacją prowadzoną przez Komisję;
3)
regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających;
4)
warunki zabezpieczenia zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego, o których mowa w art. 200 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, zwanych dalej "zakładami psychiatrycznymi".