Art. 200. - [Zakłady wykonujące środki zabezpieczające] - Kodeks karny wykonawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.53 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  200.  [Zakłady wykonujące środki zabezpieczające]
§  1. 
Przez zakład psychiatryczny, o którym mowa w art. 93a § 1 pkt 4 Kodeksu karnego, rozumie się podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej.
§  2. 
Zakłady psychiatryczne, o których mowa w § 1, mogą być organizowane jako zakłady dysponujące warunkami:
1)
podstawowego zabezpieczenia;
2)
wzmocnionego zabezpieczenia;
3)
maksymalnego zabezpieczenia.
§  3. 
(uchylony).
§  3a. 
Zakłady psychiatryczne wykonujące środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym wobec sprawców określonych w art. 93c pkt 3 Kodeksu karnego, organizowane są jako zakłady dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia.
§  3b. 
Środek zabezpieczający w postaci terapii orzeczonej wobec sprawcy określonego w art. 93c pkt 3 Kodeksu karnego wykonuje się w podmiotach leczniczych.
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
Zakłady, o których mowa w § 2 pkt 3, podlegają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.