Art. 20. - Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1407

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2023 r.
Art.  20. 

W ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2575) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego stosuje się odpowiednio art. 66 ust. 1 pkt 16, art. 81 ust. 8 pkt 2, art. 83 ust. 1 i art. 85 ust. 9-11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).";

2)
w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz koszty obsługi jego wypłaty są finansowane z budżetu państwa.";

3)
po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. 1. Organy wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1, są uprawnione do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i ustania prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz wypłacania tego świadczenia.

2. Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez organy wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1, polegają co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich poufności.

3. Pozyskiwanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.".