Art. 14. - [Źródła finansowania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz kosztów jego obsługi] - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2575 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  14.  [Źródła finansowania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz kosztów jego obsługi]
1.  3
 Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz koszty obsługi jego wypłaty są finansowane z budżetu państwa.
2. 
Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
3 Art. 14 ust. 1 zmieniony przez art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1407) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.