[Cechy i zadania koła gospodyń wiejskich] - Art. 2. - Koła gospodyń wiejskich. - Dz.U.2021.2256 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Cechy i zadania koła gospodyń wiejskich] - Koła gospodyń wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2256 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  2.  [Cechy i zadania koła gospodyń wiejskich]
1. 
Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
2. 
Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.
3. 
Koło gospodyń wiejskich w szczególności:
1)
prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
2)
prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
3)
wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;
4)
inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
5)
upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
6)
reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
7)
rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.