Rozdział 3 - Kary za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.70.614

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1927 r.

Rozdział  III.

W kodeksie karnym z 1903 r. wprowadza się następujące zmiany:

a)
Art. 524 otrzymuje brzmienie:

"Winny stręczenia do nierządu ulegnie karze zamknięcia w więzieniu.

Jeżeli zaś winny zajmował się stręczeniem małżonka, dziecka lub osoby, pozostającej pod jego władzą lub opieką, lub osób, z któremi obcowanie płciowe jest karane według art. 518 - 523 k. k., będzie karany

zamknięciem w wiezieniu zastępującem dom poprawy.

Tej samej karze ulega winny zajmowania się stręczycielstwem, przewidzianem w części pierwszej artykułu niniejszego, w charakterze procederu".

b)
Art. 526 otrzymuje następujące brzmienie:

"Winny:

1)
skłonienia innej osoby do uprawiania zawodowego nierządu;
2)
sprowadzenia innej osoby na drogę zawodowego nierządu

będzie karany zamknięciem w więzieniu.

Jeżeli winny popełnił określone przestępstwo z chęci zysku,

będzie karany zamknięciem w więzieniu zastępującem dom poprawy.

Jeśli zaś winny skłonił do uprawiania zawodowego nierządu lub też na drogą zawodowego nierządu sprowadził osobę nie mającą lat 21 lub osobę wymienioną w części drugiej art. 524, albo też dopuścił się tego przestępstwa zapomocą gwałtu na osobie, albo zopomoca groźby zabójstwa, bardzo ciężkiego lub ciężkiego uszkodzenia ciała osoby, której grożono, lub członka jej rodziny, albo zapomocą oszukania osoby, albo korzystając z jej położenia bezradnego lub z zależności od winowajcy, nadużycia swego stanowiska lub zawodu, będzie karany

zamknięciem w ciężkiem wiezieniu do lat dziesięciu.

Tej samej karze ulega winny trudnienia się przestępstwem, przewidzianem w części l niniejszego artykułu, w charakterze procederu.

Usiłowanie jest karalne."

c)
Art. 5261 otrzymuje następujące brzmienie:

"Winny popełnienia przestępstwa, przewidzianego w art. 526, w związku ze skłonieniem danej osoby do wyjazdu za granice Państwa lub w związku z wywiezieniem jej za granice Państwa, będzie karany

zamknięciem w więzieniu zastępującem dom poprawy do lat trzech lub w więzieniu do lat dwóch.

Jeśli winny działał z chęci zysku, będzie karany

zamknięciem w ciężkiem więzieniu do lat dziesięciu.

Jeśli winowajca popełnił przestępstwo, przewidziane w części pierwszej, zapomocą sposobów wskazanych w części trzeciej artykułu poprzedniego lub względem osób tamże wymienionych, będzie karany

ciężkiem więzieniem terminowem.

Tej samej karze ulega winny trudnienia się przestępstwem, przewidzianem w części pierwszej, w charakterze procederu.

Usiłowanie jest karalne."

d)
Po artykule 5261 wprowadza się. artykuł 5262 o następującem brzmieniu:

"Winny skłonienia do wyjazdu poza granice Państwa lub wywiezienia poza granice Państwa innej osoby w tym celu, aby poza granicami Państwa oddawała się zawodowemu nierządowi, będzie karany

zamknięciem w więzieniu.

Jeśli winny popełnił przestępstwo, przewidziane w części pierwszej, z chęci zysku, będzie karany

zamknięciem w więzieniu zastępującem dom poprawy.

Jeśli winowajca popełnił przestępstwo, przewidziane w części pierwszej, zapomoca sposobów wskazanych w części trzeciej art. 526 lub względem osób tamże wymienionych, będzie karany

zamknięciem w ciężkiem więzieniu do lat dziesięciu.

Tej samej karze ulega winny trudnienia się przestępstwem, przewidzianem w części l, w charakterze procederu.

Usiłowanie jest karalne."

e)
Część drugą art. 527 uchyla się.
f)
Po artykule 527 wprowadza się art. 5271 o następującem brzmieniu:

"Winny werbowania zawodowo celem osiągnięcia korzyści majątkowej osób płci żeńskiej gwoli uczynienia przez nie procederu z nierządu w domach rozpusty, będzie karany

zamknięciem w więzieniu zastępującem dom poprawy.

Usiłowanie jest karalne."

g)
Część drugą art. 529 uchyla się,
h)
Po artykule 529 wprowadza się art. 5291 o następującem brzmieniu:

"Winny powstrzymania osoby, trudniącej się zawodowym nierządem, wbrew jej woli od poniechania jej zawodu, będzie karany

zamknięciem w więzieniu.

Jeżeli winny popełnił przestępstwo, przewidziane w części pierwszej, z chęci zysku, będzie karany

zamknięciem w więzieniu zastępującem dom poprawy.

Jeśli takie powstrzymanie nastąpiło zapomocą sposobów, wskazanych w części trzeciej art. 526 lub wobec osób tamże wymienionych, winowajca będzie karany

zamknięciem w ciężkiem więzieniu do lat dziesięciu.

Tej samej karze ulega winny trudnienia się przestępstwem, przewidzianem w części pierwszej, w charakterze procederu.

Usiłowanie jest karalne."

i)
Po artykule 5291 wprowadza się art. 5292 o następującem brzmieniu:

"W wypadkach przestępstw, przewidzianych w art. 524, 526-5271 i 5291, można obok kary pozbawienia wolności wymierzyć grzywnę od stu pięćdziesięciu złotych do pięćdziesięciu tysięcy złotych."