Art. 82. - [Wyłączenie członka składu orzekającego od udziału w rozpoznawaniu sprawy] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  82.  [Wyłączenie członka składu orzekającego od udziału w rozpoznawaniu sprawy]
1. 
Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu od udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli:
1)
sprawa dotyczy go bezpośrednio;
2)
jest lub był małżonkiem obwinionego, jego obrońcy lub rzecznika dyscyplinarnego;
3)
jest krewnym, powinowatym w linii prostej lub przełożonym obwinionego, jego obrońcy lub rzecznika dyscyplinarnego albo pozostaje z nimi w stosunku przysposobienia lub w służbowej zależności od nich;
4)
był świadkiem czynu, którego dotyczy postępowanie.
2. 
Wyłączenie członka składu orzekającego od udziału w rozpoznawaniu sprawy może nastąpić również na uzasadniony wniosek członka składu orzekającego, rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie między nim a rzecznikiem dyscyplinarnym, obwinionym lub jego obrońcą okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. 
Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego może być zgłoszony do czasu zamknięcia postępowania dowodowego w czasie rozprawy.
4. 
O wyłączeniu członka składu orzekającego decyduje przewodniczący komisji dyscyplinarnej.