Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1390 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.
Art.  27.  [Samorządowe programy przyznające uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych]
1.  Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą uchwalić samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych.
2.  Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa, przyjmując program, o którym mowa w ust. 1, określają w szczególności:
1) zakres podmiotowy programu;
2) zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych;
3) zasady realizacji programu.
3.  Przyjmowanie i realizacja samorządowych programów, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego.