Art. 21. - [Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych przez wójta i ministra] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  21.  [Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych przez wójta i ministra]
1. 
W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny przetwarzają następujące dane członków rodziny wielodzietnej:
1)
imiona i nazwisko;
1a)
imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;
2)
datę urodzenia i informację o zgonie;
3)
miejsce zamieszkania lub pobytu;
4)
adres do korespondencji;
5)
numer PESEL;
6)
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL;
7)
stan cywilny;
8)
obywatelstwo;
8a)
informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego;
9)
stopień pokrewieństwa z członkami rodziny;
10)
informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza;
10a)
informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;
11)
informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
12)
informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
13)
orzeczenie sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej;
14)
dochody członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
15)
numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile je posiada.
1a. 
Minister właściwy do spraw rodziny przetwarza również dane, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 5 - do celów statystycznych;
2)
pkt 15 w zakresie adresu poczty elektronicznej - w celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla rodzin.
2. 
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny.
3. 
Minister właściwy do spraw rodziny może udostępnić mechanizm weryfikacji numerów i statusów wydanych Kart instytucjom oraz podmiotom, które przyznały uprawnienia na rzecz rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielenia tych uprawnień.
4. 
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.
5. 
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przetwarzania, o których mowa w ust. 4.
6. 
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym obowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
7. 
Osoby przetwarzające dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania ich w poufności.