[Dane gromadzone i przetwarzane w systemie] - Art. 3. - System informacji oświatowej. - Dz.U.2022.868 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Dane gromadzone i przetwarzane w systemie] - System informacji oświatowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.868 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  3.  [Dane gromadzone i przetwarzane w systemie]
1. 
W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące:
1)
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zwanych dalej "szkołami i placówkami oświatowymi";
2)
innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty:
a)
jednostek samorządu terytorialnego,
b)
ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
c)
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
d)
okręgowych komisji egzaminacyjnych,
e)
jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
f)
kuratoriów oświaty,
g)
organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
h)
specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe",
i)
jednostek obsługujących, o których mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) lub art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547), które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanych dalej "jednostkami obsługującymi",
j)
izb rzemieślniczych

- zwanych dalej "innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty".

2. 
W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:
1)
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;
2)
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2a)
nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;
3)
osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 1-5 oraz art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. 
Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:
1)
uczniach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2)
nauczycielach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4;
3)
niepełnosprawności uczniów - należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
4)
podmiocie zobowiązanym do przekazywania danych do bazy danych SIO - należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany do przekazywania danych do:
a)
Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 33,
b)
bazy danych SIO do zbioru danych szkół i placówek oświatowych, o którym mowa w art. 40,
c)
bazy danych SIO do zbioru danych jednostek, o którym mowa w art. 41,
d)
bazy danych SIO do zbioru danych o uczniach, o którym mowa w art. 42,
e)
bazy danych SIO do zbioru danych o nauczycielach, o którym mowa w art. 43.