Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1942 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  3.  [Dane gromadzone i przetwarzane w systemie]
1.  W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące:
1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681), zwanych dalej "szkołami i placówkami oświatowymi";
2) innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty:
a) jednostek samorządu terytorialnego,
b) ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
c) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
d) okręgowych komisji egzaminacyjnych,
e) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287),
f) kuratoriów oświaty,
g) organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe",
i) jednostek obsługujących, o których mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) lub art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571), które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanych dalej "jednostkami obsługującymi",
j) izb rzemieślniczych

- zwanych dalej "innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty".

2.  W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:
1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;
2) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2a) nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;
3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 1-5 oraz art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe;
4) osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3.  Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) uczniach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) nauczycielach - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4;
3) niepełnosprawności uczniów - należy przez to rozumieć potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
4) podmiocie zobowiązanym do przekazywania danych do bazy danych SIO - należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany do przekazywania danych do:
a) Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 33,
b) bazy danych SIO do zbioru danych szkół i placówek oświatowych, o którym mowa w art. 40,
c) bazy danych SIO do zbioru danych jednostek, o którym mowa w art. 41,
d) bazy danych SIO do zbioru danych o uczniach, o którym mowa w art. 42,
e) bazy danych SIO do zbioru danych o nauczycielach, o którym mowa w art. 43.