[Karta tradycyjna lub elektroniczna] - Art. 2. - Karta Dużej Rodziny. - Dz.U.2021.1744 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Karta tradycyjna lub elektroniczna] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  2.  [Karta tradycyjna lub elektroniczna]

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

1)
wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej "kartą tradycyjną", lub
2)
realizowanym przy użyciu:
a)
oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub wskazanego w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw rodziny lub
b)
publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005), na podstawie porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do spraw rodziny a ministrem właściwym do spraw informatyzacji - zwanym dalej "kartą elektroniczną".