Art. 18. - [Produkcja blankietów Kart, ich personalizacja i dystrybucja; system teleinformatyczny do wykonywania czynności związanych z realizacją ustawy] - Karta Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2021 r.
Art.  18.  [Produkcja blankietów Kart, ich personalizacja i dystrybucja; system teleinformatyczny do wykonywania czynności związanych z realizacją ustawy]
1. 
Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia:
1)
produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty;
2)
system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy.
2. 
Minister właściwy do spraw rodziny dokonuje wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie kart tradycyjnych.
3. 
Minister właściwy do spraw rodziny może dokonać wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie kart elektronicznych, oraz w ust. 1 pkt 2.
4. 
Wójt realizuje ustawę za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.