Kamiennogórska specjalna strefa ekonomiczna. - Dz.U.2004.222.2250 - OpenLEX

Kamiennogórska specjalna strefa ekonomiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.222.2250

Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1.
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 135, poz. 903, z późn. zm.2)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. 1
 Strefa obejmuje grunty o powierzchni 240,80 ha położone na terenie miast: Kamienna Góra, Piechowice, Lubań i Jawor oraz gmin: Kamienna Góra, Nowogrodziec, Lubawka i Janowice Wielkie.
3.
Strefa działa do dnia 1 grudnia 2017 r.
4.
Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze.
Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1)
wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;
2)
prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27);
3)
usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;
4)
robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), zwanej dalej "PKWiU";
5)
usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;
6) 2
 usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:
a)
usług informatycznych określonych działem 72,
b)
usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,
c)
usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,
d)
usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,
e)
usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,
f)
usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;
7)
usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01;
8)
działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.3));
9)
procesów formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;
10)
procesów polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy, o których mowa w pkt 9, są połączone w jedną linię technologiczną;
11)
procesów dodatkowych związanych z procesem formowania lub teksturowania, o którym mowa w pkt 9, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną;
12)
produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej "PKD", (podklasa 27.10.Z PKD), produkcji rur stalowych (podklasa 27.22.Z PKD), pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali (grupa 27.3 PKD), z wyłączeniem produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych;
13)
produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1.000 GT (podklasa 35.11.B PKD);
14)
wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD);
15)
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
1.
Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.4)) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.5)) stanowi pomoc regionalną z tytułu:
1)
kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8, lub
2)
tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.
2.
Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji.
3.
Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.
4.
Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, jak również zakup majątku zlikwidowanego lub będącego w likwidacji przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorstwa, które uległoby likwidacji w przypadku niedokonania inwestycji w formie zakupu tego przedsiębiorstwa lub jego części.
5.
Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.
6.
Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.
7.
Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
8.
Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.
1.
Z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291), maksymalna intensywność pomocy regionalnej określona w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-4, wynosi:
1)
30 % - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.6));
2)
40 % - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1;
3)
50 % - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.
2.
W przypadku pomocy regionalnej udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
3.
W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprzekraczającą 100 mln euro,

C - wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 mln euro

- przy czym dużym projektem inwestycyjnym jest projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną przekraczają równowartość 50 mln euro, a koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny na środki trwałe powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służące do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

4.
W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 % intensywności określonej w ust. 1, jeżeli kwota planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość 5 mln euro, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
5.
Za przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym uważa się przedsiębiorcę:
1)
prowadzącego działalność obejmującą produkcję, montaż lub prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie:
a)
silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych (podklasa 34.10.A PKD), a także innych silników stosowanych wyłącznie w pojazdach samochodowych określonych w lit. b-d,
b)
samochodów osobowych (podklasa 34.10.B PKD),
c)
pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób (podklasa 34.10.C PKD),
d)
pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (podklasa 34.10.D PKD),
e)
nadwozi pojazdów samochodowych (podklasa 34.20.Z PKD), z wyłączeniem przyczep i naczep;
2)
będącego dostawcą komponentów, który zaopatruje przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium montażu lub bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych dotyczących produktów wymienionych w pkt 1, pod warunkiem że:
a)
działalność ta jest wykonywana w bliskiej odległości od miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, przez co rozumie się w szczególności odległość mającą znaczący wpływ na minimalizację kosztów transportu komponentów, w tym pozwalającą na bezpośrednie połączenie miejsc wykonywania działalności obu przedsiębiorców linią kolejową lub taśmą transportującą, oraz
b)
przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcą co najmniej połowy komponentów sprzedawanych przez danego dostawcę

- przy czym przez komponenty należy rozumieć zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit. a-d, produkowanych, składanych lub montowanych przez dostawcę komponentów i dostarczanych przez niego przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu zamówień. W szczególności komponentami są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych.

6.
W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby wartość maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.
1.
Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:
1)
nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;
2)
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.
2.
Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat.
3.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.
4.
Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.
1.
Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:
1)
zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,
2)
rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych

- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

2.
Koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone o wydatki na wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
3.
W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 25 % kosztów, o których mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków.
4.
Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1)
będą związane z inwestycją, której dotyczą, w okresie co najmniej 5 lat;
2)
będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
3)
będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres nie krótszy niż 5 lat;
4)
podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
5.
Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro.
1.
W przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji określone w § 6, a także koszty z tytułu wkładów niepieniężnych wniesionych do ich przedsiębiorstwa przed dniem 1 maja 2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określone w § 6 ust. 1-4.
2.
Koszty z tytułu wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa się w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian akcji lub udziałów.
W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia po dniu 31 grudnia 2000 r., za koszty inwestycji uznaje się koszty inwestycji określone w § 6.
 
1.
Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.
2.
Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.
3.
Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.
4.
Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.
5.
Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.
6.
Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

n 1 1 1

PV = F x P --------- = F x -------- x --------- x ...

i = 1 1 + ri/12 1 + r1/12 1 + r2/12

1

... x ----------,

1 + rn/12

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV - zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F - wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i - kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri - stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2-5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n - liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

- dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

- dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

- dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 121, poz. 788, z 2001 r. Nr 30, poz. 327 i Nr 107, poz. 1168, z 2002 r. Nr 64, poz. 579 i Nr 173, poz. 1413, z 2003 r. Nr 165, poz. 1595 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 689.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800 i Nr 210, poz. 2135.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691 i Nr 210, poz. 2135.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.

ZAŁĄCZNIK  4

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstrefa Kamienna Góra

Miasto Kamienna Góra

Obręb ewidencyjny I

Granica kompleksu 15, położonego przy ulicy Jesionowej, biegnie od punktu nr 189, położonego u zbiegu działek nr: 50/6, 50/1 i 20 (ulica Jesionowa) w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż działki nr 50/1 do punktu nr 190, położonego na brzegu ulicy Polnej. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, brzegiem ulicy Polnej, przez punkty nr: 191, 192, 193, 194 do punktu nr 195, który położony jest na styku działek nr: 52/2 i 52/1. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 52/2 i 50/1 do punktu nr 196, położonego na brzegu ulicy Jesionowej, u zbiegu granicy działek nr: 50/1 i 50/3. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim brzegiem ulicy do punktu nr 189, od którego rozpoczęto opis.

Obręb ewidencyjny II

Granica kompleksu 5, położonego w rejonie ulicy Jedwabnej, biegnie od punktu nr 49, znajdującego się u zbiegu granic działek oznaczonych nr: 115/1, 108/1, 108/2 i 115/2, brzegiem drogi (działka nr 108/2) w kierunku wschodnim do punktu nr 50. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 105/2 do punktu nr 51. Następnie biegnie w kierunku wschodnim, brzegiem drogi oznaczonej nr 86/6, do punktu nr 52, po czym skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 105/2 do punktu nr 53. Dalej biegnie linią łamaną wokół działek nr: 123/1, 123/2 i 125, początkowo w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty nr: 54, 55, 56, 57, 58 do punktu 59, gdzie ponownie zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 60. Tu ponownie zmienia kierunek i biegnie wzdłuż granicy działki nr 122/3, początkowo w kierunku południowym do punktu nr 61, a następnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 62 do punktu nr 63. Stąd biegnie w linii prostej w kierunku północnym do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Granica kompleksu 6, położonego przy ulicy Towarowej, biegnie od punktu nr 70, położonego u zbiegu granic działek nr: 10, 11 i 14/3, w kierunku północno-wschodnim, zachodnią stroną drogi (działka nr 10) do punktu nr 71, skąd po załamaniu w kierunku północno-zachodnim biegnie do punktu nr 72, skąd po załamaniu pod kątem prostym biegnie granicą pomiędzy działkami nr: 13/4 i 6/1 do punktu nr 73. W punkcie nr 73 zmienia kierunek na południowo-wschodni i granicą pomiędzy działkami nr: 5/2, 6/1 i 6/2 biegnie do punktu nr 74, z którego linią łamaną, wzdłuż linii kolejowej, przez punkty nr: 75, 76, 77 dochodzi do punktu nr 78. Tu ponownie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie północnym brzegiem drogi (działka nr 14/3) przez punkty nr: 79, 80 do punktu nr 70, od którego rozpoczęto opis.

Granica kompleksu 9, położonego przy ulicy Towarowej, biegnie od punktu nr 103, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 36, 37 i 34/1, w kierunku południowo-zachodnim, granicą pomiędzy działkami nr: 36 i 37 do punktu nr 104, z którego po załamaniu w kierunku północno-zachodnim biegnie do punktu nr 106. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 107. W punkcie nr 107 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie południową stroną drogi (działka nr 34/1) do punktu nr 103, od którego rozpoczęto opis.

Obręb ewidencyjny III

Granica kompleksu 1, położonego przy ulicy Papieża Jana Pawła II nr 10, biegnie od punktu nr 1, znajdującego się na styku granic działek nr: 163 (ulica Papieża Jana Pawła II), 84 i 276/1, w kierunku północno-zachodnim brzegiem ulicy do punktu nr 2, położonego na styku granic działek nr: 275/1 i 83/3. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8, który znajduje się u zbiegu działek nr: 273, 80/1 i 274. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim granicą ulicy Fabrycznej (działka nr 80/1), a następnie wzdłuż granicy działki nr 139/1 i zakładu przemysłowego (działka nr 274) przez punkt nr 9 do punktu nr 10, leżącego na styku działek nr: 296, 83/21, 83/22. W punkcie nr 10 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 11 granicą drogi (działki nr: 83/22 i 83/23), dalej biegnie w tym samym kierunku pomiędzy działkami nr: 83/26, 83/29 do punktu nr 12. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 13, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 14, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie po granicy pomiędzy działką nr 83/29 oraz drogą (działka nr 125) do punktu nr 15. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i, przecinając bocznicę kolejową, biegnie między działką nr 83/29 a działkami nr: 83/17 i 83/18 do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie po granicy pomiędzy działkami nr: 83/29, 66/11 i 66/7 do punktu nr 17, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 18. Stąd biegnie linią łamaną w kierunku zachodnim do punktu nr 19, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i linią łamaną dochodzi do punktu nr 20. Pomiędzy punktami nr: 18 i 20 granica biegnie między działkami nr: 83/29, 83/28 i brzegiem rzeki Bóbr (działka nr 27/5). Od punktu nr 20 biegnie w kierunku południowo-zachodnim brzegiem rzeki, początkowo wzdłuż działki nr 83/15, a następnie działki nr 276/1, do punktu nr 21. W tym miejscu granica odchodzi od rzeki Bóbr i biegnie początkowo w kierunku zachodnim do punktu nr 22, a następnie w kierunku południowym, wzdłuż działek nr: 276/1 i 277, do punktu nr 23. Następnie biegnie wzdłuż działki nr 276/1, początkowo w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 1, położonego na granicy ulicy Papieża Jana Pawła II, od którego rozpoczęto opis.

Granica kompleksu 2, położonego przy ulicy Piotra Ściegiennego nr 3 i przy ulicy Papieża Jana Pawła II nr 11A, biegnie od punktu nr 17, znajdującego się u zbiegu ulic Piotra Ściegiennego i Józefa Lompy oraz działki nr 190/26, brzegiem ulicy Piotra Ściegiennego w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 18, a następnie linią łamaną przez punkty nr: 19, 20, 21 do punktu nr 22. Dalej biegnie wzdłuż działki nr 192/9 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 23, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 24. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 25, znajdującego się u zbiegu działek nr: 191, 86/11, 86/12 i 190/1. Dalej biegnie wzdłuż działki nr 190/1, początkowo w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 26 do punktu nr 27, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 28, znajdującego się na skraju ulicy Józefa Lompy. Od punktu nr 28 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie brzegiem tej ulicy przez punkt nr 29 do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Granica kompleksu 3, położonego w rejonie ulic: Sportowej, Józefa Lompy i Małgorzaty Fornalskiej, biegnie od punktu nr 30, położonego na styku działek nr: 188 (ulica Sportowa), 244/14, 247/35 (teren zakładu przemysłowego) i 183 (boisko sportowe), w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 31, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działek nr: 244/14, 245/2, 245/3 i 247/2 do punktu nr 32, który znajduje się na styku działek nr: 247/2, 247/45 i działki nr 189 (ulica Józefa Lompy). Następnie biegnie granicą ulicy Józefa Lompy (działka nr 189) w kierunku wschodnim do punktu nr 33, znajdującego się na styku działek nr: 189, 247/24, 247/45 i 247/46, skąd biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki nr 247/46, w kierunku południowym, do punktu nr 34, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 35. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 36 i 37 do punktu nr 38. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 247/42, przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43, znajdującego się na lewym brzegu rzeki Bóbr u zbiegu granic działek nr: 247/42, 247/44 i 27/7. W punkcie nr 43 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą rzeki Bóbr do punktu nr 44, znajdującego się na brzegu rzeki i styku granic działek nr: 247/41 i 247/42. W punkcie nr 44 granica odchodzi od rzeki Bóbr w kierunku północnym i biegnie linią łamaną granicą działki nr 247/41, a następnie działek nr: 247/50 i 247/49, przez punkty nr: 45 i 46 do punktu nr 47, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 247/50, 247/52 i 247/33. Z punktu nr 47 biegnie linią łamaną w kierunku północno-wschodnim granicą działek nr: 247/52, 247/30 i 183 (stanowiących boisko sportowe) do punktu nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Granica kompleksu 3a biegnie od punktu nr 1, znajdującego się na granicy terenu kolejowego (nieczynna linia kolejowa Kamienna Góra - Krzeszów) w kierunku zachodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3, położonego u zbiegu granic terenu kolejowego (działka nr 247/51) oraz działki nr 249 (ulica Nadrzeczna). Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 4, położonego na zachodniej ścianie budynku magazynowego. Z punktu nr 4 biegnie przez punkt nr 5 po ścianie budynku i dalej przez punkt nr 6, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i linią łamaną dochodzi do punktu nr 7. Od punktu nr 4 do punktu nr 7 stanowi granicę między działkami najpierw nr 247/47, a następnie nr 247/12, a działką nr 247/51. W punkcie nr 7 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 8, położonego na ścianie budynku produkcyjnego, a następnie ścianą wewnętrzną hali produkcyjnej do punktu nr 9, z którego w jej przedłużeniu dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obręb ewidencyjny IV

Granica kompleksu 4, położonego przy ulicy Jedwabnej i Magazynowej:

- w części A biegnie od punktu nr 44, położonego u zbiegu granic działek nr: 8, 140/3 i 140/1, granicą ulicy Jedwabnej (działka nr 8) w kierunku wschodnim do punktu nr 45, położonego u zbiegu granic działek nr: 140/3, 8, 142/2 i 142/1. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną do punktu nr 46, położonego na styku granic działek nr: 137/3, 138/2 i 144/2. Następnie biegnie w kierunku zachodnim granicą rowu (działka nr 137/3). W punkcie nr 46 ponownie zmienia kierunek i biegnie linią łamaną w kierunku północnym przez punkt nr 48 do punktu nr 44, znajdującego się na granicy ulicy Jedwabnej, od którego rozpoczęto opis,

- w części B biegnie od punktu nr 197, położonego na granicy ulicy Magazynowej, u zbiegu granic działek nr: 144/1 i 144/5 w kierunku południowym prawą stroną ulicy Magazynowej, do punktu nr 198, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 199, leżącego u zbiegu granicy działek nr: 142/2, 144/2 i 144/6. W punkcie nr 199 załamuje się w kierunku północnym i biegnie granicą działek nr: 142/2 i 144/6 do punktu nr 200, położonego na granicy ulicy Jedwabnej (działka nr 8), skąd, po załamaniu w kierunku wschodnim, biegnie granicą tej ulicy do punktu nr 201 i po obejściu działki nr 144/1 dochodzi do punktu nr 197, od którego rozpoczęto opis.

Granica kompleksu 10, położonego przy linii kolejowej Kamienna Góra - Lubawka:

- w części A biegnie od punktu nr 110, położonego na linii granicznej terenu kolejowego u zbiegu granic działek nr: 114, 109, do punktu nr 111 w kierunku południowo-zachodnim, pokrywając się z granicą linii kolejowej Kamienna Góra - Lubawka. W punkcie nr 111 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową stroną drogi (działka nr 102/1) do punktu nr 112, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki nr 90/2 do punktu nr 113. W punkcie nr 113 załamuje się w kierunku linii kolejowej i biegnie północną granicą drogi (działka nr 89/1) do punktu nr 114, gdzie ponownie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 115 stanowiącego punkt zbiegu granic działek nr: 83/1, 83/2. Z punktu nr 115 biegnie po łuku w kierunku północnym, pokrywając się z granicą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra, w ciągu drogi krajowej nr 5, do punktu nr 116. W punkcie nr 116 skręca w kierunku wschodnim i południową granicą drogi (działka nr 109) dochodzi do punktu nr 110, od którego rozpoczęto opis,

- w części B biegnie od punktu nr 117, położonego u zbiegu granic działek nr: 107/2, 107/3, 109, w kierunku południowym, granicą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra, do punktu nr 118. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 119 do punktu nr 120, północną granicą drogi łączącej projektowaną obwodnicę z projektowaną drogą ekspresową S3. Punkt nr 120 stanowi zbieg granic działek nr: 160/3, 160/4, 160/6. Z punktu nr 120 biegnie w kierunku północnym po wschodniej stronie linii energetycznych średnich i wysokich napięć do punktu nr 121, położonego u zbiegu granic działek nr: 107/3, 107/4, 109. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą drogi (działka nr 109) do punktu nr 117, od którego rozpoczęto opis,

- w części C biegnie od punktu nr 122, położonego u zbiegu granic działek nr: 160/2, 160/4, 160/5, 91/2, 91/3, łukiem, pokrywając się z zachodnią granicą projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Góra w ciągu drogi krajowej nr 5, przez punkty nr: 123, 124 do punktu nr 125, położonego na granicy rowu (działka nr 82/1), skąd po przekroczeniu rowu dochodzi do punktu nr 126, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie łukiem przez punkty nr: 127, 128, 129 granicą terenu kolejowego do punktu nr 130. Z punktu nr 130, na krótkim odcinku, biegnie północną granicą drogi (działka nr 62) do punktu nr 131, gdzie skręca na północ, i biegnie prosto, po prawej stronie linii elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć, do punktu nr 132, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i południową granicą drogi łączącej obwodnicę dochodzi przez punkt nr 133 do punktu nr 122, od którego rozpoczęto opis.

Granica kompleksu 11, położonego przy ulicy Jedwabnej i Towarowej:

- w części A biegnie od punktu nr 137, znajdującego się na styku działek nr: 8 (ulica Jedwabna), 140/1 i 140/6, w kierunku południowym przez punkty nr: 138 i 139 do punktu nr 140, znajdującego się na brzegu drogi nr 133. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi nr 133, przez punkty nr: 141 i 142 do punktu nr 143. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 144, 145, 146, 147 do punktu nr 148, położonego na brzegu ulicy Jedwabnej. Od punktu nr 148 biegnie brzegiem rowu (działka nr 137/2) do punktu nr 149, położonego u zbiegu granic działek nr: 139, 140/4 i 137/2, a dalej w kierunku północnym do punktu nr 150, który znajduje się na brzegu ulicy Jedwabnej. Z punktu nr 150 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ulicy Jedwabnej do punktu nr 137, od którego rozpoczęto opis,

- w części B biegnie od punktu nr 180, położonego u zbiegu granic działek nr: 131/5, 131/9, 131/10, w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 181. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt nr 182 (początek rowu - działka nr 130/2) biegnie północną granicą rowu przez punkty nr: 183, 177 do punktu nr 178, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą drogi (działka nr 133) do punktu nr 179. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy drogi (działka nr 133) do punktu nr 175. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188, wzdłuż granic działek nr: 131/3, 131/13, 131/14, 131/7, 131/8 i 131/9, do punktu nr 180, od którego rozpoczęto opis.

Obręb ewidencyjny VI

Granica kompleksu 12, położonego przy ulicy Fornalskiej, biegnie od punktu nr 151, znajdującego się na linii granicznej ulicy Fornalskiej, u styku działek nr: 173/9 i 173/13, przez punkt nr 152, równolegle do ściany budynku magazynowego do punktu nr 153, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie po ścianie rozdzielającej budynki magazynowe do punktu nr 154. Dalej biegnie po ścianie dzielącej budynek magazynu i budynek mieszkalny (ulica Lompy nr 8) do punktu nr 155, a następnie po zachodniej ścianie budynku magazynowego dochodzi do punktu nr 156. Dalej biegnie przez punkty nr: 157 i 158, które stanowią narożniki czterokondygnacyjnego budynku produkcyjnego, przechodzi przez punkt nr 159 i dochodzi do punktu nr 160, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 161. Z punktu nr 161, stanowiącego narożnik budynku produkcyjnego, biegnie po ścianie tego budynku przez punkt nr 162 do punktu nr 163. Z punktu nr 163 biegnie po północno-zachodniej ścianie budynku znajdującego się na działce nr 173/6 do punktu nr 164. Z punktu nr 164 przez punkt nr 165 biegnie do punktu nr 166, stanowiącego narożnik budynku. Następnie, na krótkim odcinku, biegnie zachodnią ścianą tego budynku do punktu nr 167, położonego u zbiegu granic działek nr: 173/21 i 173/22, skąd, obchodząc działkę nr 173/22, biegnie przez punkty nr: 168, 169, 170 do punktu nr 171, położonego na granicy ulicy Fornalskiej. Dalej biegnie przez punkty nr: 172, 173, 174 granicą ulicy Fornalskiej do punktu nr 151, od którego rozpoczęto opis.

Miasto i gmina Lubawka

Obręb ewidencyjny I

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego zbieg granic działek nr: 62/1, 62/2, 66 (rów) w linii prostej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7 stanowiącego zbieg granic działek nr: 53/3, 53/4 i 46 (droga). Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy drogi, stanowiącej działkę nr 46, do punktu nr 8. Stąd biegnie linią projektowanej obwodnicy miasta Lubawki w ciągu drogi krajowej nr 5 przez punkty nr: 9, 10, 11 w kierunku zachodnim do punktu nr 12. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie łukiem, wzdłuż granicy rowu (działka nr 66) położonego przy drodze (działka nr 67) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Ciek melioracji podstawowych, stanowiący działkę nr 57, ograniczony punktami nr: 5, 6, 10 i 11, nie wchodzi w skład wyżej opisanego obszaru.

Obręb ewidencyjny II

Granica biegnie od punktu nr 19, stanowiącego zbieg granic działek nr: 276, 277/1, 278/3, w kierunku południowo-wschodnim, granicą działek nr: 277/1 i 277/2, do punktu nr 20. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 21, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i wzdłuż południowej granicy drogi (działka nr 273/1) biegnie do punktu nr 22. Z punktu nr 22 biegnie wzdłuż zachodniej granicy drogi (działka nr 279) w kierunku południowym do punktu nr 23. Stąd biegnie północną granicą drogi (działka nr 287) do punktu nr 24 i południowo-wschodnią granicą drogi (działka nr 276) dochodzi do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Gmina Kamienna Góra

Obręb ewidencyjny Krzeszów

Granica części A biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 963 na granicy terenu kolejowego, w kierunku zachodnim do punktu nr 2 stanowiącego zbieg granic działek nr: 963, 964, 1006. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 3, 4, 5 do punktu nr 6, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie południową granicą rowu do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie po północno-wschodniej stronie rowu melioracyjnego linią łamaną do punktu nr 8, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie północną stroną rowu melioracyjnego do punktu nr 9. Z punktu nr 9 biegnie zachodnią granicą nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra - Krzeszów przez punkty nr: 10, 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Granica części B biegnie od punktu nr 12, położonego na granicy drogi (działka nr 575) i terenu kolejowego, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy terenu kolejowego przez punkty nr: 14, 15 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 17, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i przez punkt nr 18 dochodzi do punktu nr 19, stanowiącego południowo-wschodni narożnik drogi (działka nr 1015). Z punktu nr 19 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 20, wzdłuż południowej granicy drogi (działka nr 1015), a następnie po załamaniu w kierunku południowym do punktu nr 21. Z punktu nr 21 biegnie wzdłuż granicy drogi (działka nr 575) w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 22 i dalej w kierunku północnym do punktu nr 23. Tu obiera kierunek wschodni i biegnie do punktu nr 24, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 25. Dalej biegnie granicą działki nr 1024 w kierunku wschodnim do punktu nr 26, gdzie załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 27, położonego na granicy drogi (działka nr 575), następnie biegnie wzdłuż granicy drogi do punktu nr 12, od którego rozpoczęto opis.

Miasto Piechowice

Obręb ewidencyjny IV

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na zbiegu granic działek nr: 70/3, 70/2 i 71, północno-zachodnią granicą drogi (działki nr: 70/2 i 70/1) przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, położonego na granicy działek nr: 70/1 i 115/2 (linia kolejowa). W punkcie nr 4 skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 5, położonego na zbiegu południowo-wschodniej granicy drogi (działka nr 70/1) i linii kolejowej (działka nr 115/2). W punkcie nr 5 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną granicą linii kolejowej przez punkty nr: 7, 8, 9, 10 do punktu nr 11, położonego na granicy działki nr 205/1 i linii kolejowej (działka nr 115/2). W punkcie nr 11 skręca w kierunku północnym, oddzielając w działce nr 205/1 pas terenu na potrzeby zadrzewienia, i dochodzi do punktu nr 12, położonego wewnątrz działki nr 205/1. W punkcie nr 12 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż pasa terenu przeznaczonego na potrzeby zadrzewienia do punktu nr 13, położonego na granicy działki nr 205/2 z działką nr 205/1, w pobliżu linii kolejowej. W punkcie nr 13 granica skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią stroną działki nr 205/2, przekracza drogę (działki nr: 70/3 i 70/2) i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Gmina Janowice Wielkie

Obręb ewidencyjny Radomierz

Granica części A biegnie z punktu nr 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/1, 4/3 i 35/1, w kierunku wschodnim, północną stroną drogi krajowej nr 3 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 3 zachodnim brzegiem rowu - granicą administracyjną pomiędzy gminami Janowice Wielkie i Jelenia Góra. W punkcie nr 3 zmienia kierunek na wschodni i biegnie granicą pomiędzy działkami nr: 1/3 i 1/4, a następnie działkami nr: 3/1 i 3/2, 4/2 i 4/3 do punktu nr 4. Z punktu nr 4, po dwukrotnym załamaniu, biegnie w kierunku południowym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Granica części B biegnie z punktu nr 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 141/3, 141/7 i 35/1, w kierunku zachodnim, granicą drogi krajowej nr 3, do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie do punktu nr 7, położonego na granicy rzeki Radomierki. W punkcie nr 7 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą rzeki Radomierki do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie między działkami nr: 141/3 i 141/7 do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jawor

Miasto Jawor

Obręb ewidencyjny VI - Przemysłowy

Granica części A, położonej przy ulicy Wrocławskiej, biegnie od punktu nr 1, stanowiącego zbieg granic działek nr: 74/1, 75, część 80 (ulica Wrocławska), przez punkt nr 2 (zbieg granic działek nr: 74/1, 75, 74/4 i 76) w kierunku północnym do punktu nr 3, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc do punktu nr 4. W punkcie nr 4 załamuje się, kierując się na północny zachód do punktu nr 5. W punkcie nr 5 załamuje się i biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy ulicy Kuzienniczej do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 7, stanowiącego zbieg granic działek nr: 74/2, 74/3 (droga), 74/4, gdzie załamuje się, biegnąc w kierunku południowym przez punkt nr 8 do punktu nr 9, położonego na linii granicznej ulicy Wrocławskiej, skąd w kierunku wschodnim biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Granica części B, położonej przy ulicy Wrocławskiej, biegnie od punktu nr 10, położonego na linii granicznej bocznicy kolejowej stanowiącej działkę nr 71, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 11, gdzie załamuje się pod kątem prostym, biegnąc w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 12, z którego po załamaniu pod kątem prostym biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 13 do punktu nr 14. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku południowym, biegnie do punktu nr 15, w którym po załamaniu biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 16, położonego na granicy administracyjnej miasta Jawora. W punkcie nr 16 zmienia kierunek na południowy, biegnąc do punktu nr 17, położonego na granicy terenu kolejowego (linia kolejowa Jawor - Jaworzyna Śląska). Stąd granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie przez punkty nr: 18, 19, 20, 21 w kierunku zachodnim, granicą terenu kolejowego do punktu nr 22. Na odcinku od punktu nr 16 do punktu nr 22 pokrywa się z granicą administracyjną między miastem Jawor a gminą Paszowice. Z punktu nr 22 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 23, z którego przez punkty nr: 24, 25 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 26. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 10, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowogrodziec

Gmina i miasto Nowogrodziec

Obręb ewidencyjny Wykroty

Granica biegnie od punktu nr 6, położonego na styku granicy działek nr: 1091/6, 1091/17 ze wschodnią granicą działki nr 1092 (droga), lekkim łukiem w kierunku północnym, wschodnią granicą drogi nr 1092 poprzez punkty nr: 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną stroną drogi nr 1092 przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Zlokalizowany jest on u zbiegu północnej granicy działki nr 1092 (drogi) w obrębie Wykroty (gmina Nowogrodziec) ze wschodnią granicą działki nr 2252 (drogi) w obrębie Czerwona Woda (gmina Węgliniec). W punkcie nr 14 granica załamuje się pod kątem ostrym w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-wschodnią stroną drogi oznaczonej w obrębie Czerwona Woda (gmina Węgliniec) działkami nr: 2252, 2249 i 2247, poprzez punkty nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25, linią lekko łamaną do punktu nr 26, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1025/27. Odcinek granicy od punktu nr 14 do punktu nr 26 stanowi granicę administracyjną między powiatami: zgorzeleckim i bolesławieckim oraz gminami: Nowogrodziec i Węgliniec. Z punktu nr 26 granica, biegnąc północną granicą działki nr 1025/27, obiera kierunek wschodni, a następnie łukiem przez punkty nr: 27, 28, 29 i 30 skręca na południowy wschód, dochodząc do punktu nr 31, położonego u zbiegu granic działek nr: 1025/27, 1344. W punkcie nr 31 granica zmienia kierunek na wschodni i wzdłuż północnej granicy działki nr 1344 biegnie do punktu nr 32, gdzie na krótkim odcinku do punktu nr 33 skręca na północny wschód, aby w punkcie tym powrócić do kierunku wschodniego i przez punkty nr: 34 i 35 osiągnąć punkt nr 36, zlokalizowany u zbiegu granic działek nr: 1351 i 1344. W punkcie nr 36 granica skręca w kierunku południowym, biegnąc granicą między działkami nr: 1344 i 1351 do punktu nr 37, w którym zmienia kierunek na zachodni, biegnąc do punktu nr 38, położonego na styku granic działek nr: 1344 i 1352. Od punktu nr 38 granica biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 1344 przez punkty nr: 39 i 40 do punktu nr 41, stanowiącego zbieg granic działek nr: 1344, 1028/5 (droga) i 1091/25. W punkcie nr 41 załamuje się w kierunku wschodnim, biegnąc południową granicą drogi oznaczonej nr 1028/5 przez punkty nr: 42, 43, 44, 45 i 46 do punktu nr 47, zlokalizowanego u zbiegu granic dróg nr: 1028/5 i 1091/6. W tym miejscu granica skręca w kierunku południowym i w linii prostej zachodnią granicą drogi (działka nr 1091/6) dochodzi przez punkty nr: 48, 49 do punktu nr 50, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1091/26. W punkcie tym granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, północną granicą drogi nr 1091/6, do punktu nr 6, od którego rozpoczęto opis.

Miasto Lubań

Obręb ewidencyjny I

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy ulicy Fabrycznej u zbiegu granic działek nr: 2/2, 2/5, w linii prostej, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2, 3 do punktu nr 4, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 5, po czym zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 6, gdzie ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni i granicą drogi (działka nr 7) dochodzi do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 8, dalej przez punkt nr 9 w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 10, znajdującego się na południowo-wschodniej granicy ulicy Kopernika, u zbiegu granic działek nr: 6 i 12. Z punktu nr 10 biegnie wzdłuż ulicy Kopernika do punktu nr 11, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i linią łamaną przez punkty nr: 12, 13, 14 dochodzi do punktu nr 15. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 16 i dalej, południowo-wschodnią stroną ulicy Fabrycznej, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obręb ewidencyjny IV

Granica biegnie od punktu nr 17, stanowiącego południowy narożnik działki nr 7 - ulica Gazowa, linią łamaną w kierunku południowym przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 do punktu nr 42, wzdłuż granicy terenu kolejowego - Stacja PKP Lubań. W punkcie nr 42 załamuje się i przez punkty nr: 43, 44, 45 dochodzi do punktu nr 46, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 47. Z punktu nr 47 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 48, 49 do punktu nr 50, gdzie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 51. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i linią łamaną biegnie przez punkty nr: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 do punktu nr 59. Od punktu nr 48 do punktu nr 59 jest granicą obrębu Lubań V. W punkcie nr 59 granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 60, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 61, 62 do punktu nr 63, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2/12. Po ponownym załamaniu biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 64, gdzie zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 65 dochodzi do punktu nr 66. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 67. Z punktu nr 67 przez punkt nr 68 dochodzi wschodnią stroną ulicy Kościuszki do punktu nr 69. Z punktu nr 69 biegnie na wschód do punktu nr 70, po czym zmienia kierunek na północny i przez punkt nr 71, obchodząc działki nr: 16/12, 16/9, 16/11 i 16/14, dochodzi do punktu nr 72, zlokalizowanego w pobliżu ściany budynku przemysłowego. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 73, położonego u zbiegu granic działek nr: 16/14, 16/15 i 2 - ulica Kościuszki. Następnie biegnie wschodnią stroną ulicy Kościuszki przez punkt nr 74 do punktu nr 75, gdzie skręca w kierunku wschodnim, biegnie przez punkty nr: 76 i 77 (zbieg granic działek nr: 7, 15, 16/2) i dalej południową stroną ulicy Gazowej dochodzi do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis.

1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 lipca 2005 r. (Dz.U.05.131.1096) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.247.2095) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2006 r.

2 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.32.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2005 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2005 r. (Dz.U.05.32.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2005 r.
4 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 lipca 2005 r. (Dz.U.05.131.1096) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.247.2095) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2006 r.