§ 3. - Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.222.2257

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2006 r.
§  3.
1.
Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 2a ust. 2 ustawy, powinny:
1)
zatrudniać pracowników w liczbie dostosowanej do ilości powierzanych kontroli, którzy ukończyli studia wyższe:
a)
na kierunku ekonomia oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie rozliczeń magazynowych,
b)
na kierunku włókiennictwo lub rolnictwo oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa słomy lnianej lub konopnej na włókno lub konstruowania maszyn do tego przetwórstwa;
2)
dysponować pomieszczeniami oraz posiadać sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących przetwórstwa słomy lnianej lub konopnej na włókno oraz sprawną obsługę podmiotów występujących o dopłaty z tego tytułu.
2.
Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zasadności udzielania dopłat do przetwarzania, obejmujących oznaczenie procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, oprócz wymagań, które są określone w ust. 1, powinny:
1)
dysponować laboratorium wyposażonym w niezbędny sprzęt laboratoryjny do oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, a w szczególności w:
a) 1
 suszarkę elektryczną, która jest odpowiednio wentylowana i skonstruowana w taki sposób, że jest możliwe ustawienie wytwarzanej przez nią temperatury z dokładnością do ± 1°C i szybkie jej regulowanie,
b)
laboratoryjną wagę analityczną o dokładności ważenia 0,01 g;
2)
zatrudniać pracowników, którzy posiadają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego.
1 § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.60.427) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2006 r.