Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż,... - Dz.U.2004.222.2257 - OpenLEX

Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.222.2257

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania

Na podstawie art. 3 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:
Określa się warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą".
Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy, powinny:
1)
prowadzić działalność kontrolną z urzędu lub posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w zakresie powierzanych kontroli;
2)
stosować procedury przeprowadzania kontroli, zgodne z przepisami rozporządzenia nr 824/2000/WE z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. WE L 100 z 20.04.2000, z późn. zm.2));
3)
przeprowadzać okresowe kontrole wewnętrzne własnej działalności;
4)
zatrudniać pracowników w liczbie dostosowanej do ilości powierzanych kontroli, którzy:
a)
ukończyli studia wyższe na kierunku rolnictwo, zootechnika, technologia żywności i żywienia człowieka, ogrodnictwo, biologia lub biotechnologia lub
b)
ukończyli szkołę średnią zawodową oraz posiadają tytuł zawodowy technika w zawodach związanych z produkcją rolniczą dających wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy i przechowywania zbóż, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub
c)
posiadają wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.3)), oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, o których mowa w lit. b,
d)
posiadają uprawnienia rzeczoznawcy, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.4)) - w przypadku osób pobierających próbki ziarna zbóż;
5)
posiadać sprzęt do właściwego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do:
a)
dokonania próbobrania,
b)
pomiaru ilości magazynowanego ziarna zbóż,
c)
gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji związanych z kontrolą.
1.
Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 2a ust. 2 ustawy, powinny:
1)
zatrudniać pracowników w liczbie dostosowanej do ilości powierzanych kontroli, którzy ukończyli studia wyższe:
a)
na kierunku ekonomia oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie rozliczeń magazynowych,
b)
na kierunku włókiennictwo lub rolnictwo oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przetwórstwa słomy lnianej lub konopnej na włókno lub konstruowania maszyn do tego przetwórstwa;
2)
dysponować pomieszczeniami oraz posiadać sprzęt informatyczny, poligraficzny oraz oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych dotyczących przetwórstwa słomy lnianej lub konopnej na włókno oraz sprawną obsługę podmiotów występujących o dopłaty z tego tytułu.
2.
Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zasadności udzielania dopłat do przetwarzania, obejmujących oznaczenie procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, oprócz wymagań, które są określone w ust. 1, powinny:
1)
dysponować laboratorium wyposażonym w niezbędny sprzęt laboratoryjny do oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, a w szczególności w:
a) 1
 suszarkę elektryczną, która jest odpowiednio wentylowana i skonstruowana w taki sposób, że jest możliwe ustawienie wytwarzanej przez nią temperatury z dokładnością do ± 1°C i szybkie jej regulowanie,
b)
laboratoryjną wagę analityczną o dokładności ważenia 0,01 g;
2)
zatrudniać pracowników, którzy posiadają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

1 § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.60.427) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2006 r.