§ 2. - Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.222.2257

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2006 r.
§  2.
Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy, powinny:
1)
prowadzić działalność kontrolną z urzędu lub posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w zakresie powierzanych kontroli;
2)
stosować procedury przeprowadzania kontroli, zgodne z przepisami rozporządzenia nr 824/2000/WE z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. WE L 100 z 20.04.2000, z późn. zm.2));
3)
przeprowadzać okresowe kontrole wewnętrzne własnej działalności;
4)
zatrudniać pracowników w liczbie dostosowanej do ilości powierzanych kontroli, którzy:
a)
ukończyli studia wyższe na kierunku rolnictwo, zootechnika, technologia żywności i żywienia człowieka, ogrodnictwo, biologia lub biotechnologia lub
b)
ukończyli szkołę średnią zawodową oraz posiadają tytuł zawodowy technika w zawodach związanych z produkcją rolniczą dających wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy i przechowywania zbóż, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub
c)
posiadają wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.3)), oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, o których mowa w lit. b,
d)
posiadają uprawnienia rzeczoznawcy, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.4)) - w przypadku osób pobierających próbki ziarna zbóż;
5)
posiadać sprzęt do właściwego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do:
a)
dokonania próbobrania,
b)
pomiaru ilości magazynowanego ziarna zbóż,
c)
gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji związanych z kontrolą.