Art. 6. - [Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego] - Jednostki doradztwa rolniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.721 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2020 r.
Art.  6.  [Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego]
1. 
Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
2. 
(uchylony).
3. 
Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego powołuje się na okres 5 lat.
4. 
Jeżeli organ, który powołał dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, zamierza odwołać go przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zasięga opinii w tym zakresie Rady, o której mowa w art. 9 ust. 1, działającej przy tej jednostce doradztwa rolniczego.
5. 
Rada przedkłada opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze odwołania dyrektora. W przypadku niewydania opinii w terminie 14 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
6. 
(uchylony).
7. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora.
8. 
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, określi w szczególności warunki ustalania i wypłacania:
1)
wynagrodzenia zasadniczego pracowników;
2)
innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników, z tym że wysokość składnika wynagrodzenia, którego przyznanie uwarunkowane będzie długością przepracowanego okresu, o ile taki składnik zostanie określony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego;
3)
innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności może to dotyczyć nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę.