Art. 44. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  44.
1.
Pracownikiem badawczo-technicznym jest osoba zatrudniona na stanowisku:
1)
głównego specjalisty badawczo-technicznego;
2)
starszego specjalisty badawczo-technicznego;
3)
specjalisty badawczo-technicznego.
2.
Na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego można zatrudnić osobę posiadającą stopień naukowy doktora lub specjalizację zawodową II stopnia albo posiadającą uprawnienia określone ustawą o rzecznikach patentowych.
3.
Na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego można zatrudnić osobę, która posiada:
1)
specjalizację zawodową I stopnia - w zawodach, w których specjalizacja została wprowadzona odrębnymi przepisami, lub
2)
dyplom ukończenia szkoły wyższej i odpowiednio udokumentowany znaczny dorobek badawczy lub projektowy, patentowy, osiągnięcia organizacyjne, ekonomiczne, artystyczne bądź równorzędne - w zawodach, w których specjalizacja nie została wprowadzona, oraz co najmniej 5-letni staż pracy w danej specjalności.
4.
Na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego można zatrudnić osobę, która posiada:
1)
dyplom ukończenia szkoły wyższej i odpowiednio udokumentowany dorobek badawczy lub projektowy, konstrukcyjny, technologiczny, patentowy, osiągnięcia organizacyjne, ekonomiczne, artystyczne bądź równorzędne oraz
2)
5-letni staż pracy w danej specjalności.