Art. 10. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  10.
1.
Jednostka badawczo-rozwojowa może podlegać komercjalizacji i prywatyzacji.
2.
Do komercjalizacji i prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej stosuje się przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 4 oraz art. 10a i 10b.
3.
Komercjalizacja jednostki badawczo-rozwojowej może nastąpić na wniosek:
1)
dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej,
2)
ministra, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, po zasięgnięciu opinii rady naukowej

- złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.

3a.
Decyzję o prywatyzacji bezpośredniej jednostki badawczo-rozwojowej może podjąć z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony po zasięgnięciu opinii rady naukowej, minister, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.
4.
Do pracowników jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w spółkę handlową stosuje się art. 231 Kodeksu pracy.
5.
(uchylony).