Art. 4. - Jednorazowy zasiłek dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.73.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1927 r.
Art.  4. 4

Prawo do jednorazowego zasiłku przysługuje osobom, wymienionym w art. 1, 2, 2a i 3, 3a o ile pozostawać będą w służbie państwowej od dnia 1 stycznia 1926 r. do terminów płatności poszczególnych rat zasiłku ustalonych w art. 5.

Osoby, wymienione w art. 1 i 2, które wstąpiły do służby państwowej po dniu 1 stycznia 1926 r. i pozostawać będą w tej służbie w terminie płatności poszczególnych rat otrzymują zasiłek, obliczony na zasadzie art. 1, zmniejszony o stosunkową część za czas, przez który dana osoba nie pozostawała w służbie państwowej, przyczem miesiące, w których dana osoba pozostawała w służbie państwowej co najmniej przez 15 dni liczy się jako pełne miesiące, mniejszych okresów czasu natomiast nie uwzględnia się.

Przepis ustępu poprzedniego stosuje się analogicznie w wypadkach przerwy służby państwowej w okresie od 1 stycznia 1926 r. do terminów płatności poszczególnych rat zasiłku ustalonych w art. 5.

O ile chodzi o osoby, wymienione w art. 3, to w wypadkach, o których mowa w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu odlicza się z kwoty zasiłku 1/24 część za każdy nieprzesłużony miesiąc.

4 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 13 września 1927 r. (Dz.U.27.81.699) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.

- zmieniony przez art. 4 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.112.948) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.