Jednorazowy zasiłek dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.73.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 sierpnia 1927 r.
w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Pełniącym służbę na obszarze Państwa Polskiego funkcjonarjuszom państwowym, wymienionym w art. 1 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924), sędziom i prokuratorom, praktykantom i aplikantom, oraz wojskowym zawodowym i zatrzymanym czasowo w służbie czynnej oficerom rezerwy, przyznaje się jednorazowy zasiłek w wysokości, odpowiadającej różnicy między kwotą dodatku na mieszkanie, wypłaconego względnie przypadającego do wypłaty w myśl obowiązujących przepisów prawnych w czasie od 1 stycznia 1926 r. do 31 grudnia 1927 r., a kwotą, która przypadałaby do wypłaty w czasie od 1 stycznia 1926 r. do 31 grudnia 1927 r. w razie podwyższenia w tym czasie stawek dodatku na mieszkanie w stosunku do wzrostu komornego w domach, podlegających ustawie o ochronie lokatorów.

Za podstawę obliczenia różnicy, wspomnianej w poprzednim ustępie, przyjmuje się, o ile chodzi o osoby pełniące służbę w m. st. Warszawie, stawki dodatku na mieszkanie dla m. st. Warszawy, o ile zaś chodzi o wszystkie inne osoby, stawki dodatku na mieszkanie, obowiązujące na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wołyńskiego oraz wileńskiego, przyczem dla wysokości powyższego zasiłku miarodajną jest grupa uposażenia, stan rodzinny i miejsce służbowe danej osoby w dniu płatności pierwszej raty (art. 5).

Funkcjonariuszom dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw przyznaje się jednorazowy zasiłek w wysokości i na zasadach, ustalonych dla osób, objętych art. 1, przyczem funkcjonariuszom, zaliczonym do grup uposażenia XVII, XVIII i XIX przyznaje się powyższy zasiłek w wysokości zmniejszonego o 10% jednorazowego zasiłku dla samotnych funkcjonarjuszów państwowych, zaliczonych do grup uposażenia od VIII do XVI.

Jednorazowy zasiłek, określony w art. 1, przyznaje się również pracownikom kontraktowym w służbie państwowej, pobierającym wynagrodzenie według grup uposażenia funkcjonarjuszów państwowych.

Pracownikom kontraktowym w służbie państwowej, których całkowite wynagrodzenie miesięczne, ustalone w sposób ryczałtowy nie przekracza kwoty 800 zł., przyznaje się jednorazowy zasiłek w wysokości 60% tegoż wynagrodzenia za miesiąc listopad 1927 r.

Nieetatowym pracownikom kolejowym, stałym, dziennie płatnym, objętym art. 102, 103 i 116 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażaniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924), przyznaje się jednorazowy zasiłek w wysokości 60% miesięcznego uposażenia.

Za podstawę obliczenia tego zasiłku przyjmuje się normalne uposażenie miesięczne posiadanej przez pracownika kategorji i szczebla płacy łącznie z dodatkiem ekonomicznym, stołecznym, kresowym i 10% podwyższeniem uposażenia, przyznanem na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 października do 31 grudnia 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 125, poz. 725).

Pracownikom pocztowym, dziennie płatnym oraz czasowym i próbnym pracownikom kolejowym przyznaje się jednorazowy zasiłek w wysokości 60% normalnego wynagrodzenia za miesiąc listopad 1927 r.

O ile chodzi o pracowników pocztowych, dziennie płatnych przyjmuje się za podstawę tego zasiłku wynagrodzenie posiadanej przez pracownika grupy i szczebla uposażenia łącznie z dodatkiem ekonomicznym, stołecznym, kresowym i 10% podwyższeniem, przyznanem na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 października do 31 grudnia 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 125, poz. 725).

Prawo do jednorazowego zasiłku przysługuje osobom, wymienionym w art. 1, 2, 2a i 3, 3a o ile pozostawać będą w służbie państwowej od dnia 1 stycznia 1926 r. do terminów płatności poszczególnych rat zasiłku ustalonych w art. 5.

Osoby, wymienione w art. 1 i 2, które wstąpiły do służby państwowej po dniu 1 stycznia 1926 r. i pozostawać będą w tej służbie w terminie płatności poszczególnych rat otrzymują zasiłek, obliczony na zasadzie art. 1, zmniejszony o stosunkową część za czas, przez który dana osoba nie pozostawała w służbie państwowej, przyczem miesiące, w których dana osoba pozostawała w służbie państwowej co najmniej przez 15 dni liczy się jako pełne miesiące, mniejszych okresów czasu natomiast nie uwzględnia się.

Przepis ustępu poprzedniego stosuje się analogicznie w wypadkach przerwy służby państwowej w okresie od 1 stycznia 1926 r. do terminów płatności poszczególnych rat zasiłku ustalonych w art. 5.

O ile chodzi o osoby, wymienione w art. 3, to w wypadkach, o których mowa w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu odlicza się z kwoty zasiłku 1/24 część za każdy nieprzesłużony miesiąc.

Jednorazowy zasiłek będzie wypłacony w następujących ratach:

a)
pracownikom kolejowym w dniu 1 września 1927 r. w wysokości 40% zasiłku i w dniu 1 listopada 1927 r. w wysokości 60% zasiłku;
b)
wszystkim innym pracownikom państwowym w dniach 1 października 1927 r. i 1 grudnia 1927 r. w dwóch równych ratach.

Pracownikom kontraktowym w służbie państwowej, otrzymującym wynagrodzenie ryczałtowe (art. 2 a), dziennie płatnym pracownikom pocztowym oraz czasowym i próbnym pracownikom kolejowym (art. 3 a) jednorazowy zasiłek będzie wypłacony w całości dnia 20 grudnia 1927 r.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarbu oraz wszystkim innym ministrom we właściwym każdemu z nich zakresie działania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1a dodany przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.112.948) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.
2 Art. 2a dodany przez art. 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.112.948) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.
3 Art. 3a dodany przez art. 3 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.112.948) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.
4 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 13 września 1927 r. (Dz.U.27.81.699) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.

- zmieniony przez art. 4 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.112.948) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.

5 Art. 5 zmieniony przez art. 5 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.112.948) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.