Art. 16. - [Uprawnienia inspektora w toku kontroli] - Inspekcja Handlowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.312 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2024 r.
Art.  16.  [Uprawnienia inspektora w toku kontroli]
1. 
W toku kontroli inspektor w szczególności może:
1)
badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym;
2)
dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych, produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą;
3)
badać przebieg określonych czynności;
4)
legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
5)
żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych;
6)
żądać od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
7)
przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy;
8)
zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
9)
zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki przewozowe;
10)
pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań;
11)
sprawdzić rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi;
12)
zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą.
2. 
Kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1.
3. 
Zgodność kopii z oryginałami akt, dokumentów, ewidencji i informacji potwierdza kontrolowany lub jego przedstawiciel.
4. 
Produkt nabyty w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, podlega zwrotowi w toku kontroli, jeżeli jest w stanie nienaruszonym; należność za zwrócony produkt podlega zwrotowi.
5. 
Uzyskane w trakcie kontroli informacje dotyczące stosowanej przez kontrolowanego technologii lub stanowiące tajemnicę handlową są prawnie chronione; nie dotyczy to informacji, których ujawnienie jest niezbędne ze względu na konieczność usunięcia zagrożeń związanych z produktem lub usługą.