Mystery shopper – tajemniczy klient w instytucji finansowej - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Mystery shopper – tajemniczy klient w instytucji finansowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Mystery shopper – tajemniczy klient w instytucji finansowej

Instytucja tajemniczego klienta została wprowadzona do ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – dalej u.o.k.k. – ustawą z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Od czasu wejścia w życie tej regulacji przedsiębiorcy mogą spodziewać się wizyty tajemniczego klienta, który w rzeczywistości będzie „wysłannikiem” Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Tajemniczy klient może także pojawić się w banku lub w innym podmiocie sprzedającym tzw. usługi finansowe. Celem niniejszej publikacji jest omówienie przebiegu kontroli przeprowadzanej przez UOKiK z udziałem tajemniczego klienta, jak też wskazanie elementów dopuszczających możliwość jej przeprowadzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX